Input:

Interná smernica pre účely poistenia majetku

12.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.29 Interná smernica pre účely poistenia majetku

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Interná smernica pre účely poistenia majetku

Na zabezpečenie jednotného postupu pri poisťovaní majetku subjektu verejnej správy, a to v rozsahu disponovania s majetkom (pozn. autora: majetku vlastného a zvereného jej do správy, majetku vo výpožičke a nájme, ak tak ustanoví osobitná zmluva) (ďalej len majetku) z dôvodu zabezpečenia hospodárnosti pri poisťovaní majetku je vyhotovená táto interná smernica.

Smernica je spracovaná v nadväznosti na zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (pozn. autora: v prípade samospráv aj Zásad, zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

Článok 1

Predmet úpravy

(1) Účelom týchto zásad je s ohľadom na zabezpečenie hospodárnosti stanoviť zásady pre poisťovanie majetku subjektu verejnej správy.

(2) Tieto zásady sa vzťahujú aj na poistenie majetku organizácií zriadených subjektom verejnej správy (pozn. autora: v prípade, ak nemajú vlastné predpisy, pričom tieto organizácie sú rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie).

Článok 2

Zásady poisťovania majetku subjektu verejnej správy

(1) Poisteniu majetku subjektu verejnej správy musí predchádzať písomné vyhodnotenie poistného rizika. Poistným rizikom sa rozumie možnosť vzniku poistnej udalosti, s ktorou je spojená povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.

(2) Pri poistení majetku musí byť dodržaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť a účelnosť poistenia. Ukazovatele sa musia sledovať a vyhodnocovať aj počas celej doby poistenia.

(3) Na základe konkrétneho a písomne definovaného poistného rizika rozhoduje opoistení majetku jeho štatutárny orgán. V prípade majetku v správe subjektu verejnej správy rozhoduje o

poistení štatutárny orgán na základe odporúčania ..... (pozn. autora: podľa rozhodnutia subjektu verejnej správy).

(4) Náklady súvisiace s poistením majetku v správe zriadených organizácií (rozpočtových, preddavkových a príspevkových organizácií v konsolidovanom celku subjektu verejnej správy) sú uhrádzané z finančných prostriedkov rozpočtu subjektu.

Článok 3

Poisťovanie majetku

(1) Subjekt verejnej správy a ním zriadené organizácie poisťujú majetok v poisťovniach vykonávajúcich poisťovaciu činnosť na základe platnej zmluvy s poisťovacím maklérom. Pri poisťovaní majetku sa postupuje podľa zmluvy s oprávnenou osobou (maklér, poisťovací agent, zamestnanec poisťovne). Predmetná poistná zmluva je uzatvorená po predošlom prieskume trhu, pričom je potrebné dodržať nasledovné podmienky (pozn. autora: podľa rozhodnutia subjektu verejnej správy možno dopĺňať):

- poistné krytie,

- suma poistného,

- rozsah poistenia,

- dispozičné služby,

- xxxx.

(2) Majetok je poisťovaný podľa ods. 1 vždy:

- pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže,

- pre prípad havárie

- pre prípad poškodenia ...

(3) Poistné riziko majetku musí byť definované konkrétne a písomne na podmienky subjektu verejnej správy, pričom sa odporúča vychádzať najmä z nasledovných podkladov a skutočností:

- zo štatistiky a analýzy výskytu poistných udalostí na majetku,

- z počtu a výšky vzniknutých škôd na majetku a ich príčin, riešenia a úhrad,

- zo stavu a spôsobu zabezpečenia majetku (napr. strážna služba, elektronické zabezpečovacie zariadenia, monitorovacie kamerové systémy a podobne),

- zo stavu protipožiarneho vybavenia a zabezpečenia majetku (konkrétne na každý objekt),

- z technického stavu majetku, elektrických rozvodov a bleskozvodov,

- z povodňových a iných rizík.

(4) Majetok, ktorý podlieha poisteniu musí spĺňať podmienku:

- evidovateľnosti v subjekte verejnej správy,

- vlastníckeho vzťahu k subjektu verejnej správy

- xxxx.

(5) Ak ustanoví zmluvné zabezpečenie medzi subjektmi verejnej správy (zmluvnými stranami) povinnosť poistenia majetku v definovanom rozsahu, vzťahuje sa pre účely poistenia majetku táto interná smernica podľa čl. 2 a 3.

Článok 4

Poistenie osobných motorových vozidiel

(1) Všetky osobné motorové vozidlá vo vlastníctve subjektu verejnej správy musia byť havarijne poistené.

(2) Osobné motorové vozidlá, ktoré sa využívajú na služobné jazdy do krajín mimo Európskej


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: