Input:

Organizačný poriadok obecného úradu

10.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 Organizačný poriadok obecného úradu

JUDr. Renáta Považanová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


OBEC ..........

ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU

Starosta obce .........., v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, vydáva tento Organizačný poriadok obecného úradu (ďalej len „Organizačný poriadok”):

Čl. I

Základné ustanovenia

1. Organizačný poriadok obecného úradu ustanovuje organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov, náplne činností jednotlivých organizačných útvarov obecného úradu, ich vzájomné vzťahy a zodpovednosť.

2. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov obecného úradu.

3. Každý zamestnanec musí byť s Organizačný poriadkom oboznámený, pričom Organizačný poriadok musí byť každému zamestnancovi prístupný.

Čl. II

Postavenie a pôsobnosť obecného úradu

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom, najmä

a. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva,

b. je podateľňou a výpravňou písomností obce,

c. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,

d. vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

e. vykonáva všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,

f. zabezpečuje správu majetku obce,

g. zabezpečuje výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec,

h. metodicky usmerňuje obcou zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.

2. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

Čl. III

Riadenie obecného úradu

1. Na obecnom úrade sa ustanovujú tieto stupne riadenia a vedúci zamestnanci:

a. starosta obce,

b. zástupca starostu,

c. prednosta obecného úradu (ďalej len „prednosta”),

d. vedúci oddelení.

2. Prednostu a vedúcich oddelení vymenúva a odvoláva starosta obce.

3. Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom a reprezentantom obce, ako aj jej štatutárnym orgánom. Starosta rozhoduje o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa činnosti obce a je oprávnený priamo ukladať pracovné úlohy všetkým zamestnancom obecného úradu.

4. Starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje zástupca starostu. Zástupca plní úlohy starostu v prípade zániku mandátu starostu pred uplynutím funkčného obdobia v plnom rozsahu.

5. Prednosta vedie, organizuje a kontroluje prácu obecného úradu; zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným. Za svoju prácu zodpovedá starostovi obce.

6. Vedúci oddelenia najmä:

a. vedú a riadia činnosť príslušného oddelenia a kontrolujú prácu podriadených zamestnancov,

b. zodpovedajú za riadne a včasné plnenie pracovných úloh a za činnosť svojho oddelenia prednostovi,

c. ukladajú opatrenia za nesplnené úlohy a za porušenie pracovnej disciplíny podriadenými zamestnancami,

d. určujú pracovné náplne podriadených zamestnancov,

e. navrhujú zvýšenie, zníženie, resp. odobratie osobného príplatku podriadených zamestnancov,

f. schvaľujú pracovné cesty a dovolenky podriadených zamestnancov, a pod.

7. Zamestnanci sú povinní najmä:

a. plniť povinnosti vyplývajúce z ich pracovného zaradenia podľa stupňa náročnosti práce a pracovnej náplne,

b. riadiť sa platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi obecného úradu,

c. dodržiavať pokyny vedúcich zamestnancov,

d. plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce pre nich z právnych predpisov, najmä zo Zákonníka práce, ako aj zo zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Čl. IV

Organizačné členenie obecného úradu

1. Obecný úrad sa vnútorne člení na oddelenia, ktoré sú základnými organizačnými a riadiacimi útvarmi úradu.

2. Organizačná štruktúra obecného úradu je nasledovná:

a. kancelária prednostu,

b. oddelenie ekonomické,

c. oddelenie správy majetku a investícií,

d. oddelenie vnútornej správy,

e. oddelenie cestnej správy a dopravy,

f.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: