dnes je 2.12.2021

Input:

Organizačný poriadok obecného úradu

22.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 Organizačný poriadok obecného úradu

JUDr. Renáta Považanová; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


OBEC ..........

ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU

Starosta obce .........., v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, vydáva tento Organizačný poriadok obecného úradu (ďalej len „Organizačný poriadok”):

Čl. I

Základné ustanovenia

1. Organizačný poriadok obecného úradu ustanovuje organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov, náplne činností jednotlivých organizačných útvarov obecného úradu, ich vzájomné vzťahy a zodpovednosť.

2. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov obecného úradu.

3. Každý zamestnanec musí byť s Organizačný poriadkom oboznámený, pričom Organizačný poriadok musí byť každému