dnes je 2.12.2021

Input:

Pracovný poriadok

22.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7 Pracovný poriadok

JUDr. Renáta Považanová

Stiahnuť dokument


OBEC ..........

PRACOVNÝ PORIADOK

Starosta obce .........., v súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva v zmysle ust. § 84 Zákonníka práce v spojení s ust. § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v spojení s platnou Kolektívnou zmluvou zamestnávateľa tento Pracovný poriadok zamestnancov obecného úradu (ďalej len „Pracovný poriadok”):

Čl. I

Základné ustanovenia

1. Pracovný poriadok predstavuje záväzný interný predpis zamestnávateľa, ktorý bližšie špecifikuje práva a povinnosti zamestnancov, ako aj zamestnávateľa, ktoré obidvom stranám vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov.

2. Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých zamestnancov.

3. Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený a pracovný