Input:

Pravidlá kontrolnej činnosti

6.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.51 Pravidlá kontrolnej činnosti

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Časť I.

Základné ustanovenia

Čl. 1

Predmet kontrolnej činnosti

(1) Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach obce xxxx (ďalej len „pravidlá”) upravujú základné zásady, ciele a spôsob kontroly vykonávanej podľa pravidiel ustanovených v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov) použitých pre zámer kontroly dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce a iných skutočností uvedených v Čl. 2 Pravidiel.

(2) Tieto pravidlá kontrolnej činnosti sa nevzťahujú na vykonávanie základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly v zmysle ustanovení § 7 a § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Obsah a zameranie kontrolnej činnosti

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie:

 1. kontrola vykonávaná hlavným kontrolórom, prípadne prizvanou osobou a zároveň
 2. finančná kontrola na mieste v zmysle poverenia vydaného starostom obce alebo inou poverenou osobou (pozn. autora: nie je povinnosťou mať k tejto finančnej kontrole spracovanú smernicu, no v prípade obcí je možné zaradiť práva a povinnosti pri výkone finančnej kontroly na mieste do Pravidiel kontrolnej činnosti).

(2) Kontrolou vykonávanou hlavným kontrolórom sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

(3) Kontrolná činnosť podľa Čl. 2 odseku 1 písm. a) Pravidiel je zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností, ako aj kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi1.

(4) Výkon finančnej kontroly na mieste pre zamestnancov obce alebo prizvané osoby je realizovaný prostredníctvom individuálneho poverenia vydaného starostom alebo ním povereným vedúcim zamestnancom. Pre výkon finančnej kontroly na mieste sa používajú pravidlá kontrolnej činnosti podľa II. časti Pravidiel.

(5) Hlavný kontrolór i poverení zamestnanci pri výkone finančnej kontroly na mieste postupujú podľa základných pravidiel finančnej kontroly ustanovených v § 20 až § 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(6) Povinnou osobou sa rozumie najmä subjekt verejnej správy (obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou), právnické osoby a fyzické osoby, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté návratné, či nenávratné finančné prostriedky alebo iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie. Ďalej sa povinnou osobou rozumie subjekt, kde sa vykonáva finančná kontrola na mieste podľa poverenia štatutárneho orgánu verejnej správy alebo jeho povereným vedúcim zamestnancom.

Čl. 3

Hlavný kontrolór obce

(1) Oprávnenou osobou sa rozumie hlavný kontrolór obce, ako aj prizvané osoby a poverené osoby výkonom finančnej kontroly na mieste (ďalej len „oprávnené osoby”), ktorí postupujú pri vykonávaní kontroly alebo finančnej kontroly na mieste (ďalej len „kontrola”) podľa ustanovení článku II. týchto Pravidiel.

(2) V zmysle ustanovení § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór:

 1. sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom,
 2. je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti,
 3. je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi,
 4. vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu,
 5. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 6. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 7. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 8. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku,
 9. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestskej časti zo štátneho rozpočtu alebo z fondov Európskej únie,
 10. vybavuje sťažnosti v prípade, ak tak ustanoví osobitný predpis,
 11. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 12. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným predpisom podľa Čl. 5 ods. 2 Pravidiel.

(3) Pre výkon finančnej kontroly (poverených zamestnancov obce alebo prizvané osoby) na mieste sa nevzťahujú skutočnosti v zmysle predošlých odsekov.

II. časť

Základné pravidlá finančnej kontroly

Čl. 4

Oprávnenia a povinnosti osôb vykonávajúcich kontrolu (oprávnených osôb)

(1) Osoby vykonávajúce kontrolu sú oprávnené:

a) vyžadovať a odoberať od povinnej osoby alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služieb, alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s kontrolou,

b) vyžadovať od povinnej osoby alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa tohto zákona,

c) vyžadovať od povinnej osoby prepracovanie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, a vyžadovať predloženie nového písomného zoznamu opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,

d) vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok povinnej osoby alebo tretej osoby alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.

(2) Oprávnené osoby sú pri výkone kontroly na mieste povinní :

a) vopred oznámiť povinnej osobe alebo tretej osobe termín a cieľ výkonu kontroly; ak by oznámením o výkone kontroly mohlo dôjsť k zmareniu cieľa kontroly alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, je povinná oznámenie urobiť najneskôr pri vstupe do objektu povinnej osoby,

b) preukázať sa oprávnením na vykonanie kontroly a umožniť na základe požiadavky povinnej osoby nahliadnuť do preukazu totožnosti alebo služobného preukazu,

c) potvrdiť povinnej osobe alebo tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s kontrolou a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím (tieto veci oprávnená osoba vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa Trestného poriadku alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov),

d) oboznámiť povinnú osobu s návrhom čiastkovej správy alebo s návrhom správy jeho doručením, ak boli zistené nedostatky a vyžiadať od povinnej osoby v určenej lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy,

e) preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy a zohľadniť opodstatnené námietky v čiastkovej správe alebo v správe a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť povinnej osobe v čiastkovej správe alebo v správe,

f) zaslať čiastkovú správu alebo správu povinnej osobe,

g) oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu orgánom na to príslušným, pričom tieto podozrenia sa v návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, čiastkovej správe alebo v správe neuvádzajú a

h) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly.

Čl. 5

Oprávnenia a povinnosti povinných osôb

(1) Povinný subjekt je oprávnený :

 1. vyžadovať od oprávnenej osoby potvrdenie o odobratí poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s kontrolou,
 2. podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy; ak povinná osoba k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy neuplatní námietky v určenej lehote, považujú sa zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku za akceptované,

c) vyžadovať od oprávnenej osoby zaslanie čiastkovej správy alebo správy,

d) vyžadovať od oprávnenej osoby preukázanie sa písomným poverením na vykonanie kontroly a vyžadovať nahliadnutie do preukazu totožnosti alebo služobného preukazu

(2) Povinná osoba je povinná pri výkone kontroly:

a) vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste alebo auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť ich začatie a riadny priebeh,

b) oboznámiť pri začatí finančnej kontroly na mieste alebo auditu oprávnenú osobu alebo prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste alebo audit,

c) umožniť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti,

d) predložiť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných inými orgánmi, ktoré súvisia s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste alebo auditom,

e) predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste alebo auditom a vydať jej na vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,

f) poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe,

g) prijať v lehote určenej oprávnenou osobou opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,

h) predložiť oprávnenej osobe v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,

i) prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v čiastkovej správe alebo v správe, ak oprávnená osoba vyžadovala ich


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: