Input:

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA,


Stiahnuť vzor

OBEC ..........

ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo obce .........., v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tento Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce .......... (ďalej len „Rokovací poriadok”):

Čl. I

Základné ustanovenia

 1. Tento Rokovací poriadok upravuje spôsob prípravy, zvolávania a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva (ďalej len „zastupiteľstvo”), ako aj spôsob uznášania sa zastupiteľstva, kontrolu plnenia jeho uznesení, spôsob volieb a menovania orgánov zastupiteľstva.

Čl. II

Ustanovujúce zasadnutie

 1. Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva zvoláva starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
 2. Ak starosta nezvolá zasadnutie zastupiteľstva podľa odseku 1 tohto článku, zasadnutie sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.
 3. Doterajší starosta po dohode s novozvoleným starostom určí miesto, deň a hodinu konania ustanovujúceho zasadnutia.
 4. Ustanovujúce zasadnutie vedie do zloženia sľubu nového starostu doterajší starosta.
 5. Novozvolený starosta skladá zákonom predpísaný sľub do rúk doterajšieho starostu. Poslanci skladajú zákonom predpísaný sľub do rúk novozvoleného starostu.
 6. Po zložení sľubov podľa odseku 5 tohto článku:
  1. starosta prevezme od doterajšieho starostu insígnie a ujme sa vedenia rokovania,
  2. zastupiteľstvo schváli program ustanovujúceho rokovania,
  3. starosta určí overovateľov zápisnice a zastupiteľstvo zvolí mandátovú komisiu, návrhovú komisiu a volebnú komisiu,
  4. starosta prednesie slávnostný príhovor.
 7. Overovanie osvedčení o zvolení starostu a poslancov vykonáva mandátová komisia, ktorej starosta a poslanci predložia osvedčenie o svojom zvolení. Komisia predloží správu o preskúmaní osvedčení zastupiteľstvu.
 8. Starosta preruší rokovanie na čas potrebný na utvorenie poslaneckých klubov a zvolenie ich predsedov.
 9. Zastupiteľstvo verejným hlasovaním určí počet členov obecnej rady a členov ostatných komisií, ako aj druhy a úlohy ostatných komisií neuvedených v odseku 6 tohto článku.
 10. Na ustanovujúcom zasadnutí starosta predloží zastupiteľstvu podané návrhy kandidátov na:
  1. členov obecnej rady v zmysle čl. VI tohto Rokovacieho poriadku,
  2. zriadenie stálych komisií zastupiteľstva, ich úloh a členov.

Čl. III

Príprava a zvolávanie zasadnutí

 1. Materiál predkladaný na rokovanie zastupiteľstva musí byť vypracovaný na základe vecne overených a pravdivých informácií, musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj nariadeniami a uzneseniami zastupiteľstva. Materiál na rokovanie zastupiteľstva obsahuje normatívnu časť, dôvodovú správu a návrh na uznesenie. Za dodržanie týchto podmienok, ako aj za obsahovú a formálnu stránku materiálu zodpovedá jeho spracovateľ.
 2. Návrh materiálu, ktorého predmetom je uznesenie zastupiteľstva, musí byť doručený na legislatívnu úpravu vecne príslušnému organizačnému útvaru najneskôr ....... pred plánovaným zasadnutím zastupiteľstva, na ktorom má byť prerokovaný.
 3. Návrh materiálu, ktorého predmetom je všeobecne záväzné nariadenie obce, musí byť doručený na legislatívnu úpravu vecne príslušnému organizačnému útvaru najneskôr ....... pred plánovaným zasadnutím zastupiteľstva, na ktorom má byť prerokovaný.
 4. Vecne príslušný organizačný útvar skontroluje, či doručený materiál spĺňa podmienky podľa odseku 1 tohto článku. V prípade, že materiál uvedené podmienky nespĺňa, vecne príslušný organizačný útvar materiál vráti spracovateľovi na opravu, resp. dopracovanie.
 5. Návrh programu rokovania zastupiteľstva zostavuje starosta na základe doručených materiálov.
 6. Materiál pripravený na rokovanie zastupiteľstva, obecnej rady a komisií s návrhom na uznesenie, doručí vecne príslušný organizačný útvar najneskôr do uzávierky materiálov do obecnej rady, ktorá bude zasadať pred rokovaním zastupiteľstva, na ktorom má byť materiál prerokovaný. Termíny uzávierok materiálov do zastupiteľstva a obecnej rady sú súčasťou plánu rokovaní zastupiteľstva a obecnej rady.
 7. Obecná rada navrhované materiály prerokuje a vyjadrí sa k ich zaradeniu na rokovanie zastupiteľstva.
 8. Komisia príslušná na prerokovanie materiálu určeného na rokovanie zastupiteľstva, prerokuje navrhovaný materiál. Výsledkom tohto prerokovania je stanovisko komisie, ktoré musí byť vecne príslušnému organizačnému útvaru obecného úradu doručené najneskôr dva dni pred konaním zastupiteľstva, na ktorom majú byť materiály prerokované.
 9. Uznesenia obecnej rady a stanoviská komisií k materiálom predkladaným do zastupiteľstva sa doručujú poslancom vrátane spracovateľa, ktorý v prípade potreby zaujme stanovisko k nimi navrhovaným zmenám a doplnkom. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
 10. Súčasťou pozvánky na zasadnutie zastupiteľstva je návrh programu rokovania.
 11. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
 12. Zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace na svojom riadnom rokovaní podľa vopred vypracovaného plánu rokovaní zastupiteľstva a obecnej rady, ktorý je vypracovávaný polročne, najneskôr mesiac pred príslušným polrokom.
 13. Zasadnutie zastupiteľstva zvoláva starosta. V prípade, že tak neurobí, zasadnutie zvolá zástupca starostu alebo iný poslanec poverený zastupiteľstvom.
 14. Starosta je povinný zvolať zasadnutie aj v prípade, ak o to požiada aspoň tretina poslancov. V takom prípade je povinný zvolať zasadnutie tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. V prípade, že tak neurobí, zasadnutie sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie.

Čl. IV

Rokovanie zastupiteľstva

1) Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore a jeho rokovania sú zásadne verejné. Vyhlásiť rokovanie za neverejné možno len, pokiaľ sú predmetom rokovania informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov s výnimkou záležitostí uvedených v § 12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.

2) Rokovaniu zastupiteľstva predsedá starosta, ktorý sedí za predsedníckym stolom spolu s jeho zástupcom, riaditeľom obecného úradu a hlavným kontrolórom. Poslanci zastupiteľstva zasadajú v radoch vytvorených podľa politickej príslušnosti a príslušnosti k poslaneckému klubu na určených miestach podľa abecedného poriadku. Hostia pozvaní na rokovanie a čestní občania obce zaujímajú miesta v osobitne vyhradenom rade alebo za predsedníckym stolom, ak sú k tomu vyzvaní predsedajúcim.

3) Rokovanie zastupiteľstva vedie starosta alebo ním poverený zástupca starostu (ďalej len „predsedajúci”).

4) Rokovanie otvára predsedajúci v stanovenom čase. Na začiatku rokovania predsedajúci konštatuje počet prítomných poslancov.

5) Zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní zastupiteľstva poslanci písomne ospravedlnia starostovi spravidla vopred, najneskôr však do 3 dní od konania rokovania zastupiteľstva.

6) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu.

7) Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu.

8) Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

9) Ak zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá nové zasadnutie do 14 dní.

10) Po otvorení rokovania zastupiteľstvo zvolí členov návrhovej komisie, ako aj overovateľov zápisnice z rokovania, a to na základe návrhov poslaneckých klubov.

11) Predkladateľ môže stiahnuť z rokovania predložený materiál.

12) Materiál, ktorý je zahrnutý v prerokovanom návrhu programu rokovania, ktorý už bol zastupiteľstvom schválený, možno stiahnuť z programu rokovania len so súhlasom zastupiteľstva, a to z dôvodov o ktorých musí byť zastupiteľstvo oboznámené.

13) Predkladateľ stručne uvedie predkladaný materiál a oboznámi zastupiteľstvo sám alebo prostredníctvom kompetentných osôb s jednotlivými stanoviskami poradných orgánov k tomuto materiálu.

14) Po vystúpení predkladateľa, predsedajúci otvorí rozpravu k bodu programu. Poslanci sa prihlasujú do rozpravy elektronickým hlasovacím zariadením do okamihu, pokým nie je uznesením odhlasovaný koniec rozpravy.

15) Predsedajúci udelí slovo rečníkom v rozprave v poradí, v akom sa prihlásili. Prihlásený rečník sa môže vzdať svojho poradia v prospech iného rečníka.

16) Pokiaľ prihlásený rečník nie je pri udelení slova prítomný v rokovacej sále, stráca poradie, a v prípade, že trvá na vystúpení v rozprave, musí sa do rozpravy prihlásiť znova.

17) Dĺžka rečníckeho času v rozprave je ..... minúty, pričom jednému rečníkovi sa udelí slovo spravidla raz, a to v závislosti od časových možností v rámci rokovania.

18) Okrem prihlásenia do rozpravy má poslanec právo na faktickú poznámku, ktorou je oprávnený reagovať na vystúpenie posledného rečníka, a to v trvaní najviac ..... minúty.

19) V prípade potreby môže predsedajúci vyhlásiť prestávku v rokovaní zastupiteľstva.

20) Poslanci sú oprávnení podávať procedurálne návrhy, ktoré sa týkajú spôsobu prerokúvania veci a časového postupu rokovania zastupiteľstva.

21) Poslanec môže v rozprave predkladať pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k predloženému materiálu spolu s návrhom na uznesenie. Rovnako tak je oprávnený vziať svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh späť až do okamihu, kým nedôjde k hlasovaniu o ňom.

22) Návrhy uznesení predkladané návrhovej komisii musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj nariadeniami a uzneseniami zastupiteľstva obce. Zároveň musia byť formulované zreteľne a jednoznačne, bez možnosti rozličného výkladu. V prípade, že sa uznesením ukladá povinnosť, návrh uznesenia musí obsahovať zodpovednú osobu na splnenie povinnosti, ako aj lehotu ne jej splnenie.

23) Poslanec môže interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach, týkajúcich sa výkonu ich práce. Otázky mimo tejto pôsobnosti sa nepovažujú za využitie práva interpelácie. Interpelácia sa podáva písomne. Poslanec môže predniesť interpeláciu aj ústne, v rámci bodu programu zasadnutia zastupiteľstva vyhradeného pre interpelácie. Poslanec zároveň doručí aj písomné vyhotovenie interpelácie, a to najneskôr do ..... dní od konania zasadnutia.

24) Interpeláciu interpelovaná osoba zodpovie priamo na zastupiteľstve alebo, vzhľadom na povahu a zložitosť predmetu interpelácie, písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do ..... dní od konania zasadnutia.

Čl. V

Hlasovanie, zápisnica z rokovania, uznesenie

 1. Hlasovanie zastupiteľstva je spravidla verejné.
 2. Verejné hlasovanie prebieha prostredníctvom použitia hlasovacieho zariadenia, prípadne zdvihnutím ruky v prípade nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.
 3. O tajnom spôsobe hlasovania rozhodne zastupiteľstvo uznesením, a to len v prípadoch odôvodňujúcich tajný spôsob hlasovania.
 4. Tajné hlasovanie prebieha prostredníctvom použitia hlasovacích lístkov, ktoré sú vydané poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie. O výsledku tajného hlasovania sa vyhotoví zápisnica, ktorá je súčasťou zápisnice z rokovania zastupiteľstva.
 5. V prípade tajného hlasovania zastupiteľstvo zvolí mandátovú komisiu. V prípade tajného hlasovania z dôvodu voľby, zastupiteľstvo zvolí volebnú komisiu. Komisia zabezpečí sčítanie:
  1. vydaných hlasovacích lístkov,
  2. odovzdaných hlasovacích lístkov,
  3. počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov,
  4. počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov,
  5. počet odovzdaných

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: