Input:

Smernica o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku

10.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4 Smernica o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:     
Názov internej smernice:  Evidencia a spôsob účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku  
Poradové číslo smernice:     
Vyprac oval:     
Schválil:     
Dátum vyhotovenia internej smernice:     
Za správnosť smernice zodpovedá:     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     
Platnosť internej smernice:     
Prílohy:     

V § 21 ods. 4 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov je upravený spôsob účtovania drobného dlhodobého nehmotného majetku.

Drobný hmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je do 200 EUR, sa jednorázovo zaúčtuje do nákladov na účet 501 - Spotreba materiálu.  
Drobný nehmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je do 600 EUR, sa jednorázovo zaúčtuje do nákladov na účet 518 – Ostatné služby.  
Účtovná jednotka sa rozhodla, že pri drobnom hmotnom majetku od 50 EUR do 200 EUR a pri drobnom nehmotnom majetku od 300 EUR do 600 EUR bude viesť operatívnu (pomocnú) evidenciu.  
Drobný hmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je 200 EUR do 1 700 EUR, zaúčtuje rozpočtová organizácia na účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok.  
Drobný nehmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je od 300 EUR do 2 400 EUR, zaúčtuje rozpočtová organizácia na účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok .  

Drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa eviduje v operatívnej evidencii až do jeho vyradenia.

Účtovná jednotka sa rozhodla, že pri nasledovných druhoch hmotného a nehmotného majetku bude postupovať a účtovať bez ohľadu na jeho obstarávaciu cenu ako v prípade predchádzajúceho bodu č. ..........:  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: