Input:

Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.28 Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Organizácia/Obec ................................

Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku

(všeobecná vzorová smernica pre verejnú správu)

Smernica je spracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení poslednej novely z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31 (ďalej len Postupy účtovania) pre podmienky organizácie/obce (ďalej len účtovná jednotka).

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. O trvalom znížení hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje prostredníctvom odpisov.

2. Účtovné odpisy zaokrúhlené podľa odpisového plánu hore sa účtujú v prospech účtov účtových skupín 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Pri účtovných odpisoch si účtovná jednotka sama určí na koľko desatinných miest, resp. celé eurá bude odpisy zaokrúhľovať.

Článok II.

Účtovanie odpisov

1. Účtovná jednotka v zmysle Postupov účtovania účtuje odpisy vzhľadom na obstaranie a zaradenie majetku nasledovne:

Poradové číslo Text Suma MD D 
1.  Faktúra za nákup stroja  2 000  042  321  
2.  Úhrada faktúry  2 000  321  221 (222)  
3.  Zaradenie stroja  2 000  022  042  
4.  Účtovný odpis (doba odpisovania 1 rokov)   200  551  082  

2. V prípade účtovnej jednotky v zriaďovateľskej pôsobnosti je účtovanie nasledovné:

Poradové číslo Text Suma MD D 
1.  Prijatie kapitálového transferu (od zriaďovateľa)  7 000  221 (222)  354  
2.  Faktúra za obstaranie stroja  7 000  042  321  
3.  Skutočná úhrada faktúry  7 000  321  042  
4.  Zúčtovanie transferu  7 000  354  355 (222)  
5.  Zaradenie stroja v obstarávacej cene  7 000  022  042  
6.  Účtovný odpis  700  551  082  
7.  Zúčtovanie transferu vo vecnej a časovej súvislosti (aj s odpismi)  xxx  355  692  

Článok III.

Odpisovanie dlhodobého majetku

1. Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok prostredníctvom účtov 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku, 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom na strane MD nákladového účtu 551.

2. Súčasťou odpisovania je aj obstaranie technického zhodnotenia majetku. Obstaraný majetok je zaradený do majetkovej evidencie prostredníctvom príslušnej karty majetku, ktorá obsahuje aj spôsob odpisovania.

3. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vytváraných podľa účtovných odpisov.

4. Nehmotný majetok sa odpisuje v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej ceny. Nehmotný majetok okrem vlastníka môže odpisovať aj účtovná jednotka, ktorá k nemu nadobudla právo na jeho užívanie za odplatu. Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.

5. V účtovnej jednotke sa neodpisuje majetok, ktorý nie je zaradený na majetkových účtoch hlavnej knihy, a to (evidencia a jej spôsob je na rozhodnutí organizácie):

 • - vedený na podsúvahovom účte 7xx,
 • - vedený ako drobný hmotný majetok cez účet 518,
 • - účtovaný priamo do spotreby cez účet 501.

6. Majetok v zmysle ods. 5, ktorý nemá charakter dlhodobého hmotného/nehmotného majetku sa podľa tejto internej smernice eviduje ako drobný hmotný/nehmotný majetok, aj keď je jeho doba použitia dlhšia ako jeden rok.

7. Zámer vyradenia majetku sa realizuje prostredníctvom vyraďovacej komisie a likvidačnej komisie zloženej z ....... na základe inej internej smernice/príkazu štatutára.

8. Majetok novozistený, či doteraz neevidovaný počas vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov a ich rozdielov, sa zaradí do majetkovej evidencie a stanoví sa jeho spôsob odpisovania podľa odpisového plánu. Spôsob ocenenia sa uskutoční na základe reálnej ceny majetku1). Prebytok dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku a v prospech účtu 384 –Výnosy budúcich období v reálnej hodnote.

9. Z odpisovania sú v účtovnej jednotke vylúčené:

 • - pozemky,
 • - pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,
 • - ochranné hrádze,
 • - umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
 • - hnuteľné národné kultúrne pamiatky,
 • - povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel,
 • - predmety múzejnej hodnoty, zbierky a galerijnej hodnoty,
 • - nehmotný majetok vložený ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne (napr. know-how, obchodná značka),
 • - inventúrne prebytky hmotného majetku a nehmotného majetku zistené pri inventarizácii a zároveň
 • - ďalšie v

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: