Input:

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

13.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.43 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

JUDr. Simona Skirkaničová

Stiahnuť smernicu


LOGO

Smernica č. ____/20___

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. Smernica sa vydáva v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“) v nadväznosti na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu subjektu územnej samosprávy v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (ďalej aj ako „smernica”).
 2. Táto smernica upravuje pre vlastné podmienky podrobnosti pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov o protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom.
 3. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov obce ........... . Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov/ oznámení oznamovateľov protispoločenskej činnosti touto smernicou, zákonom a súvisiacimi právnymi predpismi.

Čl. II

Základné pojmy

 1. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi. Za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu:
  1. k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ,
  2. k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa; alebo
  3. k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa. podľa písm. a) a b) ods. 1 tohto článku (ďalej len „zamestnanci”).
 2. Orgánom verejnej moci (zamestnávateľom) sa rozumie ..... a jej právnické osoby v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti (ak tieto sú v pôsobnosti subjektu).
  1. štátny orgán, obec, vyšší územný celok,
  2. právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom,
  3. právnická osoba založená osobou uvedenou v prvom bode alebo v druhom bode a
  4. právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy.
 3. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci a ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov (ďalej spolu pre uvedených zamestnávateľov aj ako „dotknutý zamestnávateľ” v príslušnom gramatickom tvare) majú nasledovné povinnosti:
  1. ustanoviť zodpovednú osobu,
  2. prijať, resp. aktualizovať, vnútorný predpis o podrobnostiach preverovania oznámení,
  3. preveriť každé oznámenie o protispoločenskej činnosti a
  4. viesť príslušnú evidenciu oznámení.
 4. Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
 5. Kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa. V prípade kvalifikovaného oznámenia má oznamovateľ nárok na bezodkladné poskytnutie ochrany a postavenie chráneného oznamovateľa.
 6. Podnetom je:

a) oznámenie - vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa

 1. Závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie, ktoré plynie z obsahu a je:
  1. niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Trestný zákon”), trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
  2. trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
  3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
  4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,
 2. Pracovnoprávnym vzťahom pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.
 3. Anonymné oznámenie je oznámenie, ktoré neobsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zamestnanca, ktorý anonymný podnet podáva.
 4. Za anonymné oznámenie sa nepovažuje oznámenie zaslané elektronicky v súlade so zákonom o e-Governmente z dôvodu, že elektronické podanie obsahuje všetky potrebné identifikátory osoby a nie je nutné, aby obsahovalo adresu pobytu osoby.
 5. Konaním v dobrej viere konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.
 6. Zodpovednou osobou spoločnosti pre agendu prijímania a vybavovania oznámení podľa tejto smernice a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, je: .......................... Titul, Meno, Priezvisko, hlavný kontrolór obce; prípadne uviesť aj inú zodpovednú osobu, napr. Titul, Meno, Priezvisko, prednosta. (ďalej aj ako „zodpovedná osoba”) a táto zodpovedná osoba je v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa.
 7. Kanceláriou zodpovednej osoby sa rozumie kancelária na ..... poschodí administratívnej budovy v sídle spoločnosti.
 8. Podateľňou/sekretariátom riaditeľa spoločnosti sa rozumie kancelária na ......... poschodí administratívnej budovy v sídle spoločnosti.

Čl. III

Prijímanie podnetov a oznámení o protispoločenskej činnosti

 1. Oznámenie je adresované/podané výlučne zodpovednej osobe. Subjekt v záujme vytvorenia vhodného komunikačného prostredia pre oznamovanie protispoločenskej činnosti zriaďuje písomnú, osobnú a elektronickú formu podávania oznámenia.
 2. Oznámenie možno podať písomne na adresu ..... s uvedením zodpovednej osoby a slova „Neotvárať”. Zamestnanec podateľne bezodkladne informuje zodpovednú osobu o prijatí oznámenia.
 3. Písomné anonymné oznámenie, ktoré je doručené poštovou prepravou v zalepenej obálke je zamestnancom podateľne zaznamenaný v evidencii došlej pošty s poznámkou „Anonymný podnet v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.” Zamestnanec podateľne bezodkladne informuje zodpovednú osobu o prijatí písomného anonymného podnetu. Písomné anonymné oznámenie, ktoré je podané osobne bez obálky, je zamestnancom podateľne zaznamenaný v evidencii došlej pošty s poznámkou „Anonymné oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.
 4. Oznámenie možno podať i elektronicky na emailovú adresu zodpovednej osoby ...... alebo ústne do záznamu.
 5. Oznámenia prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.
 6. O ústnom podaní oznámenia vyhotoví zodpovedná osoba záznam a následne zaznamená zákonom stanovené náležitosti oznámenia do ich evidencie.

Čl. IV

Preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

 1. Preverovanie oznámenia vykoná zodpovedná osoba, pričom vychádza z obsahu oznámenia, nie z jeho označenia.
 2. Zodpovedná osoba je povinná prijať každé oznámenie.
 3. V prípade, ak oznámenie nespĺňa obsahový charakter protispoločenskej činnosti alebo nie je konaním v dobrej viere, oznámi zamestnancovi, ktorý podal oznámenie, nedodržanie obsahovej náležitosti do desiatich dní od preverenia podnetu, ak nejde o anonymné oznámenie
 4. V prípade dodržania obsahovej náležitosti zodpovedná osoba eviduje oznámenie v zmysle čl. V tejto smernice a preverí oznámenie najneskôr do 90 dní od prijatia.
 5. V prípade potreby je zodpovedná osoba oprávnená predĺžiť lehotu na vybavenie oznámenia o ďalších 30 dní, pričom túto skutočnosť ako aj odôvodnenie oznámi zodpovedná osoba písomne zamestnancovi, ktorý oznámenie podal, ak nejde o anonymné. Celková lehota na preverenie nesmie presiahnuť spolu 120 dní.
 6. Zodpovedná osoba má právo v prípade potreby vyžadovať od zamestnanca potrebnú súčinnosť pre riadne preverenie oznámenia.
 7. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.
 8. Pri oboznamovaní sa s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
 9. Ak z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O postúpení podania zodpovedná osoba informuje podávateľa podania, pokiaľ nejde o anonymné podanie.
 10. V prípade žiadosti o súčinnosť v rámci preverenia oznámenia sú osoby, ktoré boli požiadané o potrebnú súčinnosť, povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli prostredníctvom zodpovednej osoby.
 11. Z preverovania oznámenia je vylúčená zodpovedná osoba v nasledujúcich prípadoch:
  1. pokiaľ oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe.
  2. pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu, možno mat' pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi oznámenia alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
 12. Podanie oznámenia sa nesmie stať podkladom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi oznámenia spôsobili akúkoľvek ujmu.
 13. Ak z obsahu podania vyplýva, že oznámením je iba časť podania, preverí sa len príslušná časť podania. Ostatné časti podania, zodpovedná osoba bezodkladne postúpi orgánu príslušnému na vybavenie a budú vybavené podľa príslušnej právnej úpravy (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov alebo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). O postúpení podania zodpovedná osoba informuje podávateľa podania, pokiaľ nejde o anonymné podanie.

Čl. V

Výsledok preverenia podnetu alebo oznámenia o protispoločenskej činnosti

 1. O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ oznámenia, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
 2. Zodpovedná osoba je povinná oznámiť osobe, ktorá podala oznámenie, výsledok jeho preverenia do desiatich dní od dátumu skončenia preverenia oznámenia.
 3. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia oznámenia zodpovedná osoba umožní podávateľovi oznámenia vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ podávateľ oznámenia uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
 4. V prípade opätovného oznámenia, ktoré je zaslané tým istým zamestnancom, sa bude zodpovedná osoba opätovne zaoberať.

Čl. VI

Evidovanie oznámení

 1. Zodpovedná osoba je povinná každé oznámenie prijať a preveriť.
 2. Zodpovedná osoba vedie evidenciu podnetov alebo oznámení, a to v rozsahu:
  1. dátum doručenia oznámenia,
  2. meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
  3. predmet oznámenia,
  4. výsledok preverenia oznámenia a
  5. dátum skončenia preverenia oznámenia.
 3. Každý novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia. Zodpovedná osoba je povinná vyžiadať číslo z podacieho denníka pre každé doručené oznámenie, ktoré nebolo doručené na podateľňu, resp. sekretariát riaditeľa spoločnosti poštou alebo osobne.
 4. Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii é tri roky odo dňa doručenia oznámenia. Dotknutý zamestnávateľ je s ohľadom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a účel systému preverovania oznámení povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: