Input:

Smernica o používaní pečiatok na obecnom úrade

19.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.42 Smernica o používaní pečiatok na obecnom úrade

JUDr. Simona Skirkaničová

Stiahnuť dokument


OBEC /názov obce/

SMERNICA č. xx/xxxx O POUŽÍVANÍ PEČIATOK NA OBECNOM ÚRADE

/NÁZOV OBCE/

Spracovala: /titul, meno, priezvisko/ – /pracovná pozícia/

Schvaľuje: /titul, meno, priezvisko/ – starosta obce /názov obce/

Účinnosť smernice: Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov obce /názov obce/ a nadobúda účinnosť dňom .......... /doplniť deň, mesiac, rok/

I.

Úvodné ustanovenia

 1. Smernica upravuje používanie pečiatok na jednotlivých druhoch písomností.
 2. Pri vypracúvaní tejto smernice vychádza starosta/-ka obce najmä z Ústavy Slovenskej republiky a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.
 3. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov obce /názov obce/.

II.

Základné pojmy

 1. Pečiatkou sa rozumie gumová alebo plastová matrica a jej farebný otlačok na papieri. Pri výkone samosprávy a štátnej správy v rozsahu prenesenej kompetencie používa obec dva druhy pečiatok /zoznam pečiatok tvorí prílohu tejto smernice/:

a/ úradné pečiatky

 • okrúhla – v strede so štátnym znakom a po vnútornom obvode kruhu s textom „OBEC /NÁZOV OBCE/ * SLOVENSKÁ REPUBLIKA”.

Tieto pečiatky sú okrúhle s priemerom 36 mm, 22 mm alebo 17 mm.

Nápis Slovenská republika je vložený do pečatného poľa po oboch stranách štátneho znaku. Nápis na pečiatke je vytvorený veľkými tlačenými písmenami a text sa zásadne uvádza v štátnom jazyku.

Na osobitné účely (tlačivá menšieho formátu, úradné preukazy a pod.) je možné použiť menší variant úradnej pečiatky, ktorý je zhodný so základnou úradnou pečiatkou. Pečiatka so štátnym znakom sa na listinách umiestňuje do stredu listu, dva až tri riadky pod spodný okraj textu. Podpisujúci umiestňuje svoj podpis napravo od úradnej pečiatky tak, aby podpis nezasahoval do odtlačku pečiatky.

Farba pečiatky je červená.

 • okrúhla – v strede s erbom obce a po vnútornom obvode kruhu s textom „OBEC /NÁZOV OBCE/”.

Tieto pečiatky sú okrúhle s priemerom 36 mm, 22 mm alebo 17 mm.

Za úradnú pečiatku sa považuje len okrúhla pečiatka. V strede pečiatky je umiestnený erb obce a po obvode kruhu okolo erbu je uvedený v štátnom jazyku súvislý názov obce tvorený veľkými písmenami. Na osobitné účely je možné použiť variant pečiatky s menším priemerom. Pečiatka sa na listinách umiestňuje do stredu listu, dva až tri riadky pod spodný okraj textu. Podpisujúci umiestňuje svoj podpis napravo od úradnej pečiatky tak, aby podpis nezasahoval do odtlačku pečiatky.

Farba pečiatky je červená.

b/ pomocné pečiatky

 • - používajú sa v bežnom administratívnom styku. Majú obdĺžnikový tvar a text na nich je zhodný s textom používaným na záhlaviach úradných listov v základnom tvare „OBEC /NÁZOV OBCE/, OBECNÝ ÚRAD /NÁZOV OBCE/, /PSČ NÁZOV OBCE, ČÍSLO/”.
 • - patrí sem aj obdĺžniková pečiatka „OBEC /NÁZOV OBCE, PSČ, IČO, DIČ, IBAN/”.

Farba pečiatok je modrá.

 • - Prezentačná pečiatka - sa používa v centrálnej evidencii záznamov na potvrdzovanie prijatia zásielok, ktoré došli poštou, kuriérom, osobne, mailom a sú adresované Obecnému úradu. Obsahuje názov úradu, dátum, evidenčné číslo a počet listov prílohy, číslo spisu pod ktorým sa vybavuje a meno zamestnanca, ktorý spis vybavuje. Odtláča sa spravidla v hornej časti ľavej strany listového papiera. Prezentačná pečiatka sa používa na sekretariáte/podateľni obecného úradu.
 • - Medzi pomocné pečiatky patria aj iné pečiatky vedené v evidencií pečiatok v prílohe tejto smernice: napr.: pečiatka používaná v podateľni, pečiatky na vyznačovanie právoplatnosti a účinnosti rozhodnutí, pečiatky používané pri osvedčovaní podpisov a listín, pečiatky finančnej kontroly.

Farba pečiatok je červená.

III.

Používanie pečiatok

 1. Odtlačok úradnej pečiatky s priemerom 36 mm sa používajú na úradných listinách, ktorých obsahom je najmä:

- pri výkone štátnej správy / červená so štátnym znakom/ potvrdenie rozhodnutí vydaných v rámci rozhodovacej činnosti na základe preneseného výkonu štátnej správy /napr. stavebné konanie, životné prostredie, školstvo, apod./osvedčenie dôležitých skutočností a oprávnení alebo vierohodností vydaných pri výkone štátnej správy v rozsahu osobitných predpisov/.

- pri výkone samosprávy /červená s erbom obce/:

 • - na pečiatkovanie písomností, kde obec /názov obce/ vystupuje ako právnická osoba /zmluvné vzťahy/
 • - na pečiatkovanie rozhodnutí vydaných v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní, v ktorom obec má postavenie správneho a daňového orgánu
 • - na písomnosti, ktoré obsahujú uznesenie obecného zastupiteľstva, zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo rozhodnutia orgánu obce, alebo ktoré osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia
 • - rozhodnutia správneho orgánu vydané podľa osobitných právnych predpisov
 • - nariadenia a príkazy starostu/ky obce
 • - plnomocenstvo udelené starostom obce
 • - poverenie udelené starostom/kou obce na vykonanie kontroly
 • - zmluvy a iné dohody
 • - pracovnoprávne vzťahy
 • - odpisy rozhodnutí, potvrdenia apod.
 • - Odtlačok úradnej pečiatky s priemerom 17 mm a 22 mm sa používa najmä na úradných tlačivách a preukazoch, alebo korešpondencii v bankovom styku, na vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutia a pod. Odtlačok sa umiestňuje na miesto vyznačené na úradnom tlačive alebo priamo k textu, ktorý sa potvrdzuje.
 • - Ak sa na úrade používa niekoľko pečiatok toho istého typu s rovnakým textom, musia byť rozlíšené čitateľným, dobre viditeľným arabským číslom v odtlačku pečiatky. Číslo sa nedáva na iné pomocné pečiatky v úradnom styku.
 • - Všetky ostatné pečiatky, ktoré sa nadobudnutím účinnosti tejto smernice prestanú používať sa vyradia cez likvidačnú komisiu postupom uvedeným v článku č. VI tejto

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: