Input:

Smernica o používaní verejných prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.27 Smernica o používaní verejných prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Organizácia/Obec xxxxx

Smernica o používaní verejných prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Organizácia ......... má oprávnenie uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účely v rozsahu schválenom v rozpočte na príslušný rozpočtový rok podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II.

Špecifikácia výdavkov

1. Výdavky na reprezentačné a propagačné účely môže organizácia uhrádzať zo svojho rozpočtu len v nevyhnutnom rozsahu. Výdavky sa posudzujú individuálne, a to z dôvodu konania osláv, prezentácie, návštevy, výročia, kultúrnej, spoločenskej, športovej alebo inej akcie.

Na účely tejto smernice sa za:

oficiálnu návštevu považuje tuzemská alebo zahraničná  delegácia, ktorá prerokúva so zástupcami obce/organizácie dôležité spoločenské a  hospodárske otázky,            

- za občerstvenie sa považuje káva, čaj, minerálna voda, slané pečivo a pochutiny (v sume maximálne xxx EUR na osobu pri konaní akcie nepresahujúcej xx hodín, v sume xxx EUR pri konaní akcie presahujúcej xx hodín),

- vecný dar považuje dar v sume nepresahujúcej sumu xxx EUR na jednotlivca a maximálne v sume xxx EUR za skupinu osôb, a to na základe preukázateľného realizovania akcie či udalosti,

- za finančný dar určený na propagáciu vynaloženie verejných prostriedkov v maximálnej sume xxx EUR.

- za tvorbu vizitiek, obálok, propagačných materiálov či reklamných brožúr v limite xxx EUR, a to na základe priloženého odôvodnenia.

- kyticu považuje suma nepresahujúca sumu xxx EUR na jednotlivca.

2. O predmetných výdavkoch na reprezentáciu rozhoduje xxxx a zodpovedá za neprekročenie limitov. Ostatné výdavky na reprezentáciu, ktoré nie sú predmetom ods. 1 nie sú v organizácii povolené.

3. Za výdavky na propagačné účely sa považujú výdavky na propagáciu a reklamu, ktorá bezprostredne súvisí s činnosťou organizácie, napr. na novoročné pozdravy, inzerciu, internetovú stránku, vizitky, účasť na výstavách a expozíciách. Za použitie prostriedkov na propagačné účely zodpovedá xxxx.

4. Kontrolu nad dodržiavaním tejto smernice vykonáva xxxxx.

5. Pred samotným vynaložením


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: