Input:

Smernica o tvorbe, vedení a používaní rezervného fondu v príspevkovej organizácii

6.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.30 Smernica o tvorbe, vedení a používaní rezervného fondu v príspevkovej organizácii

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Čl. I.

Úvodné ustanovenia

Smernica je vydaná podľa ustanovenia § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov. Organizácia xxx tvorí rezervný fond v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. xxxx zo dňa xxxx. Rezervný fond je pri použití a jeho tvorbe definovaný ako finančná operácia.

Čl. II.

Tvorba fondu a jeho vedenie

1. Rezervný fond je tvorený z kladného výsledku hospodárenia a to minimálne vo výške xxx % z celkovej výšky prebytku hospodárenia. Príspevková organizácia má právo na vyšší odvod prostriedkov prebytku do rezervného fondu, ak je výnos z bežného rozpočtového roku vyšší ako očakávaný.

2. V prípade podnikateľskej činnosti má právo štatutár organizácie rozhodnúť prevedení zisku z podnikateľskej činnosti do rezervného fondu. Prevedenie prostriedkov realizuje v čase spracovania účtovnej závierky.

3. Prostriedky rezervného fondu sú vedené na bankovom účte č. xxxxxx a za jeho vedenie zodpovedá xxxxx. K evidencii zostatkov a pohybov je v organizácii vedený prehľad v elektronickej forme spolu s príslušným mesačným výpisom z účtu rezervného fondu.

4. Rezervný fond je možné tvoriť i z príspevkov a finančných darov tretích strán, a to vždy bezhotovostne a na základe zmluvného zabezpečenia.

Čl. III.

Použitie fondu

1. Rezervný fond príspevkovej organizácie sa použije na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. O inom spôsobe fondu rozhoduje xxxx, pričom v intervale xxxx informuje organizácia orgán obce o jeho zapojení do rozpočtu. Takýmto zapojením je v podmienkach organizácie najmä mimoriadna situácia alebo havarijný stav.

2. Rezervný fond na konci roka neprepadá a prenáša sa do


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: