Input:

Smernica o vedení pokladničnej hotovosti a cenín

16.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.26 Smernica o vedení pokladničnej hotovosti a cenín

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Organizácia xxxx

Smernica o vedení pokladničnej hotovosti a cenín

Čl. I.

Zásady vedenia pokladnice

1. So zodpovednou osobou za nakladanie s peňažnými prostriedkami v hotovosti a ceninami (ďalej len “pokladník“) je uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti. Pokladník...............................(meno pracovníka) má nasledovnú náplň činnosti:

- vedie evidenciu o pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti, cenín,

- vyhotovuje pokladničné doklady a zodpovedá za ich formálnu správnosť,

- vedie pokladničnú knihu, kde zapisuje stav a pohyb peňazí v hotovosti,

- zabezpečuje výkon finančnej kontroly (základnej finančnej kontroly),

- vykonáva kontrolu formálnej správnosti účtovného dokladu - pokladničného dokladu a karty zásob cenín,

- zabezpečuje prepočet zahraničnej meny na menu EURO,

- sleduje dodržiavanie pokladničného limitu,

- vykonáva priebežné číslovanie pokladničných dokladov a

- dotuje pokladnicu z bežného účtu na základe oprávnenia vedúceho zamestnanca/štatutára.

2. Evidencia pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti a cenín sa vedie v evidenčných knihách pre každú menu a druh ceniny. V organizácii je vedená pokladničná kniha vo forme .........

3. Evidenčné knihy pokladník vytláča vo frekvencii xxxxxx vo forme dvoch výtlačkov, ktoré odovzdáva do učtárne na zaúčtovanie. Ak v priebehu daného obdobia nie sú uskutočnené pokladničné pohyby či zmeny stavu zásob cenín, pokladník nemá povinnosť vytláčať príslušnú knihu za dané obdobie.

4. Pokladničný doklad musí mať tieto náležitosti:

- označenie     dokladu a jeho číslo,

- názov  účtovnej jednotky,

- stručný popis účtovnej operácie a označenie účastníkov,

- peňažnú sumu,

- dátum vystavenia pokladničného dokladu,

- meno a podpisový záznam osoby, ktorá hotovosť alebo ceninu prijala,

- podpisový záznam pokladníka,

- podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného prípadu a

- označenie     účtov.

5. Pokladník overuje formálnou kontrolou vyššie stanovené náležitosti dokladu a zároveň sumu/výšku hodnoty cenín a zodpovedá za riadne informovanie nadriadeného zamestnanca. Ak sa v pokladnici nenachádzajú valuty cudzích mien, nemá pokladník povinnosť viesť knihu valút osobitne od pokladničnej knihy. V prípade preddavkov z pokladnice overuje pokladník žiadosť zamestnanca o poskytnutie preddavku, ktorá musí byť vopred schválená zamestnancom/štatutárom. Žiadosť o poskytnutie preddavku tvorí prílohu č. 1 tejto smernice. Pokladník má právo vyplatiť mzdu zamestnancovi v hotovosti, ak je táto žiadosť vyplnená a podpísaná zamestnancom, vedúcim zamestnancom a obsahuje stanovisko personálneho oddelenia. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je výkon základnej finančnej kontroly. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 2

6. Inventarizáciu pokladničnej hotovosti vykonáva organizácia v termíne xxxxxx, a to za účasti inventarizačnej komisie, kde je prítomný i hmotne zodpovedný pokladník. Pri výkone inventarizácie pokladničnej hotovosti sa proces riadi vydaným príkazom štatutára.

Čl. II.

Pokladničný limit a pokladničného hodiny

1. Pokladničný limit je stanovený na sumu xxxx EUR a jeho prekročenie je možné len v prípade predchádzajúceho súhlasu štatutára. V prípade prekročenia výšky limitu má pokladník povinnosť odviesť predmetné prostriedky na bankový účet.

 

2. Pokladničné hodiny sú denne od xxxx do xxxx hod. s výnimkou dní, počas ktorých pokladnica vykonáva iba výplatu miezd v hotovosti.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia a


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: