Input:

Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov

10.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.9 Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov 
Poradové číslo smernice:    
Vypracoval:    
Schválil:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť internej smernice:    
Prílohy:    

Článok I

Právna úprava

Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov ukladá účtovným jednotkám § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, aby podľa ďalšieho ustanovenia § 7 ods. 1 tohto zákona poskytovala účtovná závierka verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Spôsob vykonania inventarizácie upravujú § 29 až 30 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky/ v znení neskorších predpisov.

Článok II 

Všeobecné ustanovenia

Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Zaisťuje sa ďalej preukaznosť účtovníctva, ochrana majetku a zodpovednosť za majetok.

Vedúci organizácie je povinný zabezpečiť inventarizáciu majetku a záväzkov a zodpovedá za ich správnu a včasnú kontrolu.

Na príprave inventarizácie sú povinní zúčastniť sa pracovníci:

- menovaní do ústrednej inventarizačnej komisie (UIK),

- menovaní do dielčích inventarizačných komisií (DIK),

- ostatní, ktorí sú priamo zodpovední za majetok.

Pracovníci, ktorí sa budú podieľať na priamom zabezpečení inventarizácie, musia byť preškolení vedúcim UIK o spôsobe a cieľoch inventarizácie, o kompetenciách a zodpovednostiach pracovníkov DIK. Pracovník hmotne zodpovedný za inventarizovaný majetok a záväzky môže byť členom inventarizačnej komisie, nie však jej vedúcim.

Metódy uskutočnenia inventarizácie:

- fyzická inventúra (počítaním, vážením, meraním a pod.):

- dlhodobého hmotného majetku,

- zásob,

- finančného majetku,

- dokladová inventúra (prostredníctvom účtovných dokladov, pomocou rôznych písomností, spisov, zmlúv, dohôd a pod.):

- dlhodobého nehmotného majetku,

- cenných papierov a vkladov na bankových účtoch, peňazí na ceste,

- tovaru a materiálu na ceste,

- pohľadávok a záväzkov,

- poskytnutých záloh,

- rezerv,

- účtov časového rozlíšenia a pod., 

- kombinácia oboch spôsobov:

- hodnoty v podsúvahovej evidencii,

- stroje v oprave a pod.

- technickým výpočtom – pri zisťovaní skutočného množstva voľne uloženého materiálu – uhlie, drevo, piesok, kamene, krmivá a pod.

Lehoty uskutočnenia inventarizácie:

- inventarizácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, drobného majetku, zásob, pohľadávok, záväzkov atď. sa vykonáva minimálne raz za štyri roky (snaha účtovnej jednotky vykonať inventúru vždy k 31.12.), na základe príkazu riaditeľa účtovnej jednotky vydaného 1 mesiac pred vykonávaním inventúry (vedenie môže vydať príkaz aj v inej lehote),

- inventarizácia zásob sa vykonáva jedenkrát za rok alebo priebežne viackrát v kalendárnom roku,

- pri peňažných prostriedkoch v hotovosti sa vykonáva inventarizácia jedenkrát ročne k času spracovania účtovnej závierky (účtovná jednotka si stanoví dátumy, ku ktorým sa má inventúra vykonať).

Konečná inventarizácia všetkých účtov hlavnej knihy sa vykonáva po skončení účtovného roka. Účtovná jednotka preukazuje vykonanie inventarizácie pri všetkom majetku a záväzkoch po dobu piatich rokov po jej vykonaní.

Pri hmotnom majetku, ktorého zoznam je uvedený v prílohe k smernici (tento zoznam je individuálny, preto sa neuvádza v tomto príspevku), sa bude fyzická inventúra vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia alebo v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia do 15. januára (účtovná jednotka si môže stanoviť aj iný dátum, nesmie byť stanovený dátum ku koncu mesiaca, nakoľko účtovná závierka sa odovzdáva do 1. februára). Potom sa preukáže stav hmotného majetku ku dňu účtovnej závierky údajmi fyzickej inventúry opravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa ukončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.

Dokumentácia inventarizácie:

Dielčimi evidenčnými subsystémami sú:

- evidencia o dlhodobom majetku,

- evidencia o zásobách,

- evidencia o finančnom majetku,

- evidencia o pohľadávkach a záväzkoch.

Dielčimi finálnymi produktmi inventarizácie sú:

- inventúrne súpisy,

- inventarizačné zápisy.

Stavy jednotlivých druhov majetku a zdrojov jeho krytia sa zaznamenávajú v inventúrnych súpisoch, ktoré obsahujú okrem povinných náležitostí podľa § 30 zákona o účtovníctve aj iné skutočnosti. Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise. Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať náležitosti uvedené v § 30 ods. 3 ZU zákona o účtovníctve.

Druhy inventarizačných rozdielov:

- manko – ak je skutočný stav majetku a záväzkov nižší než evidovaný stav v účtovníctve a tento rozdiel medzi týmito stavmi nemožno doložiť účtovným dokladom resp. preukázať iným spôsobom,

- schodok – špecifický prípad manka, t.j. prípad nesúladu skutočného stavu pokladničnej hotovosti a cenín oproti stavu evidovanému v účtovníctve,

- prebytok – ak je skutočný stav majetku a záväzkov vyšší než evidovaný stav v účtovníctve a tento rozdiel medzi týmito stavmi nemožno doložiť účtovným dokladom resp. preukázať iným spôsobom.

Vysporiadanie inventarizačných rozdielov

Prípadné inventarizačné rozdiely budú zaúčtované v účtovnom období, v ktorom sa inventarizáciou overuje stav majetku a záväzkov. Pri všetkých mankách, schodku a prebytkoch sa musia pracovníci zodpovední za majetok vyjadriť k ich vzniku. V návrhoch na ich vysporiadanie je potrebné uviesť, či sú zavinené alebo nezavinené. V prípade schodku sa účtuje prípadný rozdiel vždy ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe.

Článok III

Účtovanie inventarizačných rozdielov

Rozpočtová organizácia a obec účtuje:

- v prípade manka zásob, resp. manka a škody na inom druhu majetku do nákladov na stranu MD účtu 549 – Manká a škody so súvzťažným zápisom na strane Dal majetkového účtu,

- v prípade prebytku zásob na stranu Dal účtu 648 –Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, resp. Dal účtu 501 –Spotreba materiálu so súvzťažným zápisom na strane MD majetkového účtu,

- v prípade prebytku dlhodobého odpisovaného majetku na stranu MD majetkového účtu so súvzťažným zápisom na strane Dal účtu 384 – Výnosy budúcich období,

- v prípade schodku pri pokladničnej hotovosti a ceninách – bude sa účtovať ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe.

Článok IV

Postup pri oceňovaní majetku a záväzkov na základe výsledkov inventarizácie

Podľa § 26 zákona o účtovníctve sa inventarizáciou zisťuje aj reálnosť ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve, t.j. rozpočtová organizácia a obec zohľadňuje v účtovníctve a účtovnej závierke zásadu opatrnosti.

Zníženie ocenenia majetku prechodného charakteru

Na základe inventarizácie majetku má účtovná jednotka povinnosť vyjadriť prechodné (dočasné) zníženie hodnoty tohto majetku, ktoré zohľadňuje existujúce riziká, straty a ktorej výšku je možné zistiť ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Z dôvodu, že nie je možné určiť dĺžku trvania, považuje sa za prechodné zníženie a zmyslom je v daný okamih vyjadriť čo najreálnejšie veľkosť jednotlivých zložiek majetku. Opravné položky sa zrušia v prospech výnosov, pokiaľ inventarizácia v nasledujúcom období nepreukáže opodstatnenosť ich výšky.

Zníženie ocenenia majetku trvalého charakteru

V prípade trvalého zníženia ocenenia majetku sa vyúčtuje zníženie na ťarchu nákladov.

Zvýšenie ocenenia záväzkov

Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Príloha č. 1

Príkaz na uskutočnenie inventarizácie

Vydaný dňa ...............................................................................

Meno vedúceho účtovnej jednotky ............................................

Dôvod inventarizácie:

Riadna  mimoriadna  

Inventarizácia majetku a záväzkov ku dňu ................................

Menovanie členov ústrednej inventarizačnej komisie (UIK) je v súlade s ustanovením zákona o účtovníctve, s opatrením, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova, a v súlade s ustanovením internej smernice.

Uskutočnené dňa .................... v zložení: ................................................................

Táto ústredná inventarizačná komisia zodpovedá za uskutočnenie inventarizácie všetkého hmotného i nehmotného majetku rozpočtovej organizácie a obce vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov v súlade so zákonom o účtovníctve a internými smernicami.

Menovanie členov čiastkových inventarizačných komisií (ČIK):

Inventarizácia majetku a záväzkov Členovia komisie Druh inventúry na zistenie skutočného stavu 
dlhodobý nehmotný majetok a drobný dlhodobý nehmotný majetok vedený v účtovníctve a v operatívnej evidencii     fyzická, resp. dokladová inventúra  
dlhodobý hmotný majetok a drobný dlhodobý hmotný majetok vedený v účtovníctve a v operatívnej evidencii        
zásoby vedené v účtovníctve a v operatívnej evidencii     fyzická inventúra  
pokladničná hotovosť a ceniny     fyzická inventúra  
pohľadávky a záväzky z obchodného styku     dokladová inventúra  
ostatné pohľadávky a záväzky     dokladová inventúra  
majetok vedený v podsúvahovej evidencii, pokiaľ nie je zahrnutý v niektorej z vyššie uvedených skupín majetku vedeného len v operatívnej evidencii     fyzická inventúra  

Menované čiastkové inventarizačné komisie zodpovedajú za uskutočnenie inventúr podľa prideleného miesta a charakteru majetku v súlade s Harmonogramom podľa klasifikácie majetku.

Školenie členov inventarizačnej (-ých) komisie (-í)

Školenie zrealizuje predseda ústrednej inventarizačnej komisie dňa .................................... Pokiaľ sú všetci členovia oboznámení s postupom inventarizácie (napríklad z predchádzajúceho roku), potom stačí zoznámiť sa s kompetenciami a zodpovednosťami v príslušnom období.

Spracovanie inventúrnych súpisov ČIK:

Výpisy z dátových súborov podľa jednotlivých skupín majetku zabezpečí .................................

Porovnajú sa skutočné stavy so stavmi v účtovníctve alebo v operatívnej evidencii a vyčíslia sa inventarizačné rozdiely.

Tieto výkony zabezpečia členovia ČIK, zodpovedá však predseda ČIK.

Termín prebratia zistení ústrednou inventarizačnou komisiou: ................................................

Prerokovanie výsledkov čiastkových inventúr

- spracovanie porovnávacej tabuľky,

- návrh na riešenie zistených inventarizačných rozdielov,

- návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebiteľného majetku,

- ostatné návrhy a opatrenia na odstránenie zistených závad v evidencii a v starostlivosti o majetok.

Tieto úlohy vykonajú členovia UIK, zodpovedá predseda UIK.

Termín vykonania úloh: ..............................................................

Spracovanie zápisu o inventarizácii majetku a záväzkov

Zodpovedá predseda UIK.

Odovzdanie štatutárnemu zástupcovi účtovnej jednotky dňa ..................................................

Vyhodnotenie interných účtovných dokladov na zaúčtovanie inventarizačných rozdielov

Vykoná poverený člen UIK, zodpovedá predseda UIK.

Termín zaúčtovania inventarizačných rozdielov do ................. (max koniec januára nasledujúceho účtovného obdobia).

Odovzdanie dokumentácie o uskutočnení inventarizácie do archívu účtovných písomností

Zodpovedá predseda UIK, termín .............................

Príloha č. 2

Harmonogram inventúr podľa klasifikácie majetku – napríklad:

   Spôsob inventúry Termíny Účt. skup. resp. účet 
dlhodobý nehmotný majetok  dokladová (fyzická) 1 x ročne  k 31.12  01, 07  
drobný dlhodobý nehmotný majetok a drobný nehmotný majetok  dokladová (fyzická) 1 x ročne  k 31.12  018, 078, operat. evid.  
dlhodobý hmotný majetok (i prenajatý)  fyzická (dokladová) 1 x ročne  k 31.12  02, 03, 08  
drobný dlhodobý hmotný majetok a drobný hmotný majetok  fyzická (dokladová) 1 x ročne  k 31.12  028, 088, operat. evid.  
obstaraný, ale nezaradený dlhodobý nehmotný a hmotný majetok  dokladová (fyzická) 1 x ročne  k 31.12  04  
poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok     k 31.12  05  
dlhodobý finančný majetok     k 31.12.  06  
materiál - základný     k 31.12.  112  
pomocný materiál  fyzická, dokladová 1 x ročne  k 31.12.  112  
nedokončená výroba  fyzická, dokladová 1 x ročne  k 31.12.  121  
polotovary, výrobky     k 31.12.  12  
zvieratá     k 31.12.  124  
tovar     k 31.12.  13  
finančné účty  fyzická, dokladová 1 x ročne  k 31.12.  2  
peniaze v hotovosti  fyzická, dokladová 4 x ročne     261  
zúčtovacie vzťahy (pohľadávky, záväzky, prechodné účty)     k 31.12.  3  
fondy a dlhodobé záväzky     k 31.12.  3, 9  
podsúvahové účty     k 31.12.  9  

Príloha č. 3

Príklad inventarizačného zápisu

Názov organizácie: ...........................................................................

Inventarizačný zápis

Číslo a názov účtu: ...............................................................................................................

Účtovný stav ku dňu: ...................................................... v € .............................................

Skutočný stav na základe inventúry k dátumu: .................................. v € ..........................

* Vyplňuje sa, pokiaľ sa líši dátum uskutočnenia inventúry od 31.12.:

Účtovný prírastok* .......................................... €

Účtovný úbytok* ............................................. €

Stav k 31.12.* .................................................. €

Inventarizačný rozdiel:

škoda (manko) ................................................ €

prebytok .......................................................... €

Príčina vzniku rozdielu: .......................................................................................................

Návrh na vysporiadanie rozdielu:


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: