Input:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

16.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.50 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Správa o kontrolnej činnosti hlavného

kontrolóra obce ....

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Predkladám Obecnému (mestskému, miestnemu) zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti za rok 201x.

Hlavný kontrolór v priebehu roka 201x vykonával kontrolnú činnosť, ktorej rozsah vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Celkom bolo vykonaním x kontrol. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na 1. a 2. Polrok 201x, ktoré boli schválené uzneseniami zastupiteľstva č. xxx/201x zo dňa xxxx a uznesením č. xxx/201x zo dňa xxxx.

V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti prijaté uzneseniami zastupiteľstva, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a iných právnych predpisov bola činnosť hlavného kontrolóra za sledované obdobie zameraná na:

- výkon kontrolnej činnosti

- výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk

- kontrolu .....,

- preverenie .....

Podľa obsahového zamerania boli kontroly zamerané ako:

a) kontroly

- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými

prostriedkami a majetkom

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov

- kontrola dodržiavania zákona o výkone práce vo verejnom záujme, o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a dodržiavanie Zákonníka práce

- kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva

- kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období

- kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach úradu

b) na dodržiavanie ustanovení zákonov:

- č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov,

- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

- č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

- č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

- č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,

- č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

- č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

- č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

- č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a podobne.

c) na dodržiavanie opatrení a metodických usmernení Ministerstva financií SR a to najmä:

Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (postupy účtovania) Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k Opatreniu č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov.

d) na dodržiavanie: všeobecne záväzných nariadení mesta a interných predpisov, ktoré sú platné v jednotlivých kontrolovaných subjektoch.

Kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa zákona o finančnej kontrole a audite podliehajú subjekty, ktorými sú:

- obecný/mestský/miestny úrad

- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou/mestom,

- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta ponechaný do užívania a to v rozsahu týkajúcom sa tohto majetku

- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, alebo návratné finančné

výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

V roku 201x hlavný kontrolór vykonal nasledovné kontroly v súlade s plánmi kontrolnej

činnosti na 1. a 2. polrok


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: