Input:

VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.49 VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce

JUDr. Simona Skirkaničová

Stiahnuť dokument


VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ č. ....... / .........

o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce...................

Obecné zastupiteľstvo v .......... uznesením č. ........ prijatým na svojom .......... rokovaní dňa ........... v súlade s § 53 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vznieslo na

I.

Úvodné ustanovenia

 1. Účelom tohto nariadenia je:

a) upraviť bližšie podmienky chovu a držania zvierat na území obce.

b) vymedziť práva a povinnosti majiteľov, držiteľov a chovateľov úžitkových a domácich zvierat.

c) zabezpečiť a regulovať chov zvierat.

d) zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci.

e) chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce.

 1. Toto nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj chovných zvierat a zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
 2. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:

a) chov a držanie sprievodných psov pre invalidné a nevidiace osoby

b) cirkusy, varieté, pojazdné zverince, konské dostihy a iné podujatia, pre ktoré platia osobitné právne predpisy.

 1. Na území obce možno chovať a držať domáce a úžitkové zvieratá, len ak sa budú dodržiavať platné zdravotné, veterinárne a stavebné predpisy a len ak sa zachovajú obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.
 2. Nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy.
 3. Za chov domácich a úžitkových zvierat sa považuje aj chov na podnikateľské a iné zárobkové účely.

II.

Základné pojmy

 1. Úžitkové zviera je každé zviera, ktoré sa chová a drží najmä na účely úžitkovej produkcie, chované najme na získavanie živočíšnych produktov alebo na prácu.
 2. Domáce zviera je každé zviera chované človekom predovšetkým v jeho domácnosti

a rozumie sa tým jedinec domestikovaného druhu pes, mačky, fretky, králika, jedinec druhu zaradeného medzi hlodavce a okrasné ryby s výnimkou voľne žijúceho zvieraťa a zvieraťa chovaného alebo držaného na farmárske účely chovania najme v domácnostiach vlastníka alebo držiteľa na naplnenie jeho záľuby, poskytovanie spoločnosti alebo ochranu domácnosti a majetku.

 1. Prípustný počet chovaných alebo držaných zvierat je také množstvo zvierat, ktoré je považované z hľadiska možnosti ochrany ľudského zdravia, prírody a životného prostredia za maximálne možné.
 2. Týranie je stav, ktorý spôsobuje zvieraťu utrpenie.
 3. Utrpenie je stav zvieraťa, ktorý prevyšuje jeho schopnosť a zapríčiňuje mu neobvyklú fyzickú alebo psychickú záťaž, ktorú zviera nemôže zmeniť alebo z nej uniknúť a môže mu spôsobovať stres, neprimeranú bolesť či poranenie.
 4. Chovné zariadenie je zariadenie určené na chov domácich zvierat z možnosťou ich rozmnožovania .
 5. Iné zariadenie je zariadenie maštaľného, farmového, ubytovacieho, klietkového, výcvikového alebo iného typu určeného pre chov, kŕmenie starostlivosť, stráženie, výcvik, pasenie, predaj, časovo obmedzené umiestnenie (interierové a exterierové) zvieratá a pod.
 6. Vodenie zvieraťa je vlastný pohyb zvieraťa na vôdzke pri fyzickej prítomnosti jeho majiteľa, držiteľa alebo chovateľa.
 7. Túlavým zvieraťom sa rozumie zviera, ktoré sa bez kontroly a dozoru majiteľa, držiteľa alebo chovateľa pohybuje priestranstvách voľbe dostupných verejnosti alebo, ktorého majiteľ, držiteľ alebo chovateľ nie je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti.
 8. Voľne žijúce zviera je zviera, ktoré sa vyskytuje v prírode a nie je v priamej starostlivosti človeka.
 9. Pre účely tohto nariadenia kategorizujeme zvieratá takto:

a) úžitkové veľké: kôň, osol, mulica, poník, ošípané, ovce, kozy, hovädzí dobytok a pod.

b) úžitkové malé a drobné: hydina všetkého druhu, králiky, bažant a pod.

c) holuby

d) včely

e) úžitkové kožušinové: nutrie, norky, líšky, činčily a pod.

f) domáce: pes, mačky a pod.

g) malé exotické zvieratá: vtáky, korytnačky, plazy, drobné hlodavce a pod.

e) ostatné zvieratá: šelmy, nebezpečné živočíchy a pod.

 1. Chovateľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie každá osoba, fyzická alebo právnická osoba, ktorá chová úžitkové zvieratá, hoci len prechodne.
 2. Majiteľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie každá osoba, fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom zvieraťa.
 3. Držiteľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie zodpovedná osoba - fyzicky a psychicky spôsobilá sprevádzať alebo manipulovať so zvieraťom, alebo taká osoba, u ktorej sa zviera nachádza aj prechodne.

III.

Práva a povinnosti majiteľa, držiteľa alebo chovateľa zvierat

 1. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ má právo na chov zvierat len za podmienok daných zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ostatných zákonov, Nariadení vlády SR, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES).
 2. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvieraťa je povinný:

a) dbať na ochranu zdravia, vhodné prostredie, hygienu a pohyb chovaného zvieraťa, správne manipulovať a skladovať potravu a mať zabezpečenú hygienickú likvidáciu exkrementov,

b) zabezpečiť chov a správanie zvieraťa tak, aby nedošlo k porušovaniu nariadení obce. verejného poriadku v obci a obmedzeniu lebo ohrozeniu zdravia a bezpečnosti občanov a k poškodeniu ich majetku,

c) okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú zvieraťom na verejných priestranstvách a v spoločných priestoroch obytných domov,

d) majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, udržiavať ho v imunite a zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.

e) po vyhlásení mimoriadnych veterinárnych opatrení Regionálnou veterinárnou správou nechať zviera zaočkovať prostredníctvom súkromných veterinárnych lekárov a pri ochorení zvieraťa zabezpečiť veterinárne ošetrenie.

f) dať zviera, ktoré poranilo človeka, bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi, výsledok vyšetrenia odovzdať poškodenej osobe, alebo jej zákonnému zástupcovi, ktorý doručí výsledok vyšetrenia ošetrujúcemu lekárovi a dodržať určené veterinárne karanténne opatrenia, určené ošetrujúcim veterinárnym lekárom.

g) majiteľ, držiteľ alebo chovateľ je povinný zabezpečiť bezpečné (v osobitnom priestore zabezpečenom proti vniknutiu iných zvierat a škodcov) dočasné uloženie uhynutého zvieraťa (vedľajší živočíšny produkt, ďalej len VŽP) do doby jeho neškodného odstránenia (najmä asanačný podnik, alebo v mimoriadnom prípade na základe nariadenia RVPS iné povolené neškodné odstránenie).

 1. Samostatne hospodáriaci roľníci sú povinní svoju podnikateľskú činnosť ohlásiť obci, ktorá im vydá osvedčenie o zápise do evidencie. Podnikateľskú činnosť fyzických osôb v poľnohospodárstve upravujú príslušné všeobecne platné právne predpisy.
 2. Každé úžitkové zviera musí mať ustajnenie, výživu a ošetrenie zodpovedajúce jeho fyziologickým a etologickým potrebám so zreteľom na druh úžitkového zvieraťa.
 3. Pre uskladnenie kvapalných odpadov (močovka, tekutý hnoj) vybudovať nepriepustné žumpy s kapacitou podľa frekvencie vývozu.
 4. Pre uskladnenie tuhých odpadov (hnoj) vybudovať nepriepustné hnojiská.
 5. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ je povinný na požiadanie obce dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikajú pri chove zvierat (vývoz do ČOV, zapracovanie do pôdy, zberné listy asanačného podniku v prípade odstraňovania VŽP a pod.).
 6. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ nesmie opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho.
 7. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ je povinný dbať, aby zviera neohrozovalo a nadmerným spôsobom nerušilo spoluobčanov a nenarušovalo občianske spolunažívanie.
 8. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ nesmie chovať zvieratá v nevhodných podmienkach alebo tak, aby si sami alebo navzájom spôsobovali utrpenie a je zakázané jeho týranie.
 9. Zakazuje sa ukončovať chov a držanie zvieraťa vypustením v obci alebo do voľnej prírody.

IV.

Podmienky chovu zvierat na území obce ................

 1. Chov zvierat:
  1. Obmedzenie chovu a držania zvierat v obci ................:

Voľný pohyb zvierat je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v obci. Vstup so zvieraťom je zakázaný na detské ihriská do areálov a do budov vo vlastníctve obce s výnimkou vodiacich psov.

b) Je zakázané chovať úžitkové zvieratá:

v bezprostrednom okolí škôl, zdravotníckych zariadení, obchodov s potravinami, reštaurácií a v ochrannom pásme vodných zdrojov.

 1. Chov úžitkových zvierat veľkých:
 2. majiteľ, držiteľ alebo chovateľ je povinný ohlásiť obci chov zvierat pred začatím chovu. Počet a druh chovaných zvierat je závislý od podmienok a bude posudzovaný individuálne.
 3. chov úžitkových zvierat veľkých je povolený len s písomným súhlasom susedov v okruhu min. 50 m s úradne osvedčeným podpisom: za vlastníka susedných nehnuteľností sa považujú aj vlastníci vzdialenejších nehnuteľností, pokiaľ sa ich môžu dotýkať nepriaznivé vplyvy chovaných zvierat (napr. zápach, hluk).
 4. majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvieraťa je povinný zachovať medzi chovnými zariadeniami a medzi uličnou čiarou vzdialenosť min. 10 m, od obytných domov min. 15 m, v susedstve bytoviek s dvomi a viac bytmi vzdialenosť min. 30 m a od individuálneho vodného zdroja najmenej 15 m. Ďalej je povinný pravidelne čistiť chovné zariadenie, ktoré musí mať napojenie na vodotesnú žumpu a pri chove zvierat musia byť dodržané všetky hygienicko- epidemiologické normy.
 5. hnoj z chovných zariadení treba primerane často odstraňovať a ukladať ho do vybetónovanej jamy a kompostovať. Vzdialenosť takto upraveného hnojiska od individuálnych alebo verejných vodných zdrojov je min. 30 m. Hnojisko musí byť dimenzované tak, aby mohlo pojať polročnú produkciu exkrementov chovaných zvierat. Hnojisko musí byť kryté alebo prekrývané zeminou. Chovateľ musí mať zabezpečený odbyt skladovaného hnoja. Tekuté exkrementy musia byť odvádzané do vodotesnej žumpy a majiteľ, držiteľ alebo chovateľ musí mať zabezpečený vývoz fekálií zo žúmp na miesta na to určené.
 6. majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvierat sa musí sústavne starať o účinné ničenie hlodavcov a hmyzu v objektoch a v okolí chovného zariadenia, obmedzovať nepríjemný zápach účinným čistením objektov, dezinfekciou a prekrývaním hnojiska.
 7. chovať a držať zvieratá je povolené len v účelových ohradených a zabezpečených priestoroch. Pásť zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.
 8. Chov úžitkových zvierat malých:

Podmienky chovu malých úžitkových zvierat sú podobné ako pre chov veľkých úžitkových zvierat pričom pri chove viac ako 50 ks. je majiteľ, držiteľ alebo chovateľ povinný ohlásiť obci chov zvierat pred začatím chovu. Počet a druh chovaných zvierat je závislý od podmienok a bude posudzovaný individuálne a chov týchto zvierat je povolený len s písomným súhlasom susedov v okruhu min. 50 m s úradne osvedčeným podpisom: za vlastníka susedných nehnuteľností sa považujú aj vlastníci vzdialenejších nehnuteľností, pokiaľ sa ich môžu dotýkať nepriaznivé vplyvy chovaných zvierat (napr. zápach, hluk).

 1. počet chovaných malých úžitkových zvierat je daný základnými veterinárnymi normami.
 2. kožušinové zvieratá sa v zastavanom území môžu chovať za predpokladu, že sú pre ne vytvorené vyhovujúce podmienky. Pri chove väčšieho množstva zvierat budú podmienky chovu posudzované hygienikom a veterinárom.
 3. chov včiel – (na výber/ doplniť vlastné: na území obce ............ je možné umiestniť rodiny včiel v záhradách pri individuálnej bytovej výstavbe, v počte najviac 2 rodiny včiel na 100 m2 pri zohľadnení stanoviska oboch susedov / na území obce .................. je možné umiestniť rodiny včiel v záhradách pri individuálne bytovej výstavbe v počte naviac 20 rodín pri zohľadnení stanoviska susedov. V prípade preukázaného ohrozenia zdravia občanov žujúcich v blízkosti chovu včiel lekárskym osvedčením, je chovateľ zvierat povinný ukončiť chov včiel na tomto pozemku.
 4. chov holubov - k chovu holubov je potrebný súhlas majiteľa domu, s písomným súhlasom susedov v okruhu min. 50 m a súhlas obce. Je zakázané chovať holuby v obytných domoch, na balkónoch bytov, loggiách, v miestnostiach alebo priestoroch používaných nájomníkmi domov. Holubník možno postaviť od obytného objektu vo vzdialenosti min. 15 m, majiteľ, správca nehnuteľnosti je povinný udržiavať strechy a povaly v dobrom technickom stave a vetracie okná na povalách musia byť zabezpečené proti vnikaniu holubov.
 5. Chov domácich zvierat:

Všeobecné podmienky:

 1. každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov.
 2. chov alebo držanie dvoch a viac psov je povolený len s úradne osvedčeným písomným súhlasom susedov v okruhu min. 50 m.
 3. voľný pohyb psa sa zakazuje na celom území obce a vodiť psa môže len osoba, ktorá je na to fyzicky a psychicky spôsobilá.
 4. cvičenie psov pre služobné účely je možné len vo vyhradených kynologických areáloch alebo v priestoroch na to zvlášť vymedzených, okrem psov používaných na výkon práva poľovníctva.
 5. zriadiť a prevádzkovať registrovanú chovateľskú stanicu možno len s povolením obce a RVPS.
 6. verejné kynologické podujatia ako i prehliadky a výstavy psov a iných drobných zvierat sa môžu konať len na základe povolenia obce a po súhlase RVPS a príslušného orgánu hygieny. Pokiaľ pri usporiadaní

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: