dnes je 2.12.2021

Input:

VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.49 VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce

JUDr. Simona Skirkaničová

Stiahnuť dokument


VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ č. ....... / .........

o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce...................

Obecné zastupiteľstvo v .......... uznesením č. ........ prijatým na svojom .......... rokovaní dňa ........... v súlade s § 53 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vznieslo na

I.

Úvodné ustanovenia

  1. Účelom tohto nariadenia je:

a) upraviť bližšie podmienky chovu a držania zvierat na území obce.

b) vymedziť práva a povinnosti majiteľov, držiteľov a chovateľov úžitkových a domácich zvierat.

c) zabezpečiť a regulovať chov