Input:

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA,

K vybranej smernici si môžete stiahnuť aj prezentáciu a checklist, ktoré Vám uľahčia jej vypracovanie.


Stiahnuť smernicu

OBEC ..........

ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE

Obecné zastupiteľstvo, v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, určuje tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce (ďalej len „Zásady”):

Čl. I

Základné ustanovenia

 1. Obec .......... (ďalej len „obec”) je územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s týmto majetkom.
 2. Majetkom obce sú nehnuteľnosti a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce vrátane vecí, ktoré obec nadobudla vlastnou činnosťou alebo ktoré nadobudla do svojho vlastníctva prechodom z majetku štátu.
 3. Všetky orgány obce a právnické osoby založené alebo zriadené obcou sú povinné hospodáriť s týmto majetkom v záujme obce a jej obyvateľov, v prospech rozvoja obce, jej územia a tvorby a ochrany životného prostredia.
 4. Orgány obce a právnické osoby sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
  1. udržiavať a užívať majetok,
  2. chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
  3. používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
  4. viesť majetok v predpísanej evidencii.
 5. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce je starosta obce.
 6. Právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

Čl. II

Nakladanie s majetkom obce

 1. S majetkom obce sú oprávnení nakladať:
  1. obecné zastupiteľstvo,
  2. starosta obce,
  3. štatutárny zástupca správcu majetku obce.
 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
  1. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,
  2. podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,
  3. prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,
  4. prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad ..... €,
  5. nájomnú zmluvu, ktorou sa prenecháva nájomcovi majetok obce do nájmu, ktorého trvanie s tým istým nájomcom presiahne ….. dní v kalendárnom mesiaci,
  6. zmluvu o výpožičke majetku obce, ktorej trvanie s tým vypožičiavateľom prekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci,
  7. zámennú zmluvu,
  8. darovaciu zmluvu, ktorou darca daruje obci ako obdarovanému finančné prostriedky alebo inú vec v hodnote nad ….. €,
  9. prebytočnosť alebo neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním nad ..... €,
  10. dohodu o splátkach alebo o odklade plnenia nad ….. €,
  11. trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky nad ….. €,
  12. nakladanie s majetkovými právami nad ..... €,
  13. vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
  14. koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
  15. poskytovanie dotácií právnickým osobám z rozpočtu obce,
  16. združovanie obecných prostriedkov a zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.
 3. Starosta obce schvaľuje:
  1. zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku v hodnote do ..... €,
  2. nájomnú zmluvu, ktorou sa prenecháva nájomcovi majetok obce do nájmu, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí ..... dní v kalendárnom mesiaci,
  3. zmluvu o výpožičke majetku obce, ktorej trvanie s tým vypožičiavateľom nepresahuje ..... dní v kalendárnom mesiaci,
  4. darovaciu zmluvu, ktorou darca daruje obci ako obdarovanému finančné prostriedky alebo inú vec v hodnote do ..... €,
  5. prebytočnosť alebo neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním v hodnote do ..... €,
  6. dohodu o splátkach alebo o odklade plnenia do ..... €,
  7. trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky do ..... €,
  8. nakladanie s majetkovými právami do ..... €,
  9. dohodu o započítaní pohľadávky,
  10. ďalšie úkony, ktoré obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podľa ods. 2 tohto článku Zásad, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Správca majetku obce schvaľuje:
  1. zmluvy o nájme a prenájme budov a miestností zariadenia a o nájme a prenájme priľahlých priestorov zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, pokiaľ trvanie s tým istým nájomcom neprekročí ..... dní v kalendárnom mesiaci,
  2. darovaciu zmluvu, ktorou darca daruje správcovi ako obdarovanému finančné prostriedky alebo inú vec v hodnote do ..... €,
  3. dohodu o splátkach alebo o odklade plnenia do ..... € po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu,
  4. trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky do ..... € po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu,
  5. písomnú dohodu o započítaní pohľadávky po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu.

Čl. III

Správa majetku obce

 1. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých je zriaďovateľom.
 2. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku obce, ktorý mu obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.
 3. Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním podľa týchto zásad a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
 4. Správca majetku obce je povinný viesť o majetku obce evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.
 5. O zverení majetku do správy spíše obec a správca protokol, ktorý obsahuje najmä:
  1. určenie (identifikovanie) zvereného majetku,
  1. hodnotu zvereného majetku podľa údajov účtovnej evidencie,
  2. práva a záväzky, súvisiace so zvereným majetkom,
  3. dátum vyhotovenia protokolu,
  4. podpisy starostu a štatutárneho zástupcu správcu.

Čl. IV

Nadobúdanie majetku do vlastníctva obce

 1. Obec môže nadobúdať majetok do svojho vlastníctva odplatne alebo bezodplatne všetkými zákonnými spôsobmi v zmysle platných právnych predpisov napr. kúpou, zámenou, prijatím daru, prijatím dedičstva, vlastnou podnikateľskou činnosťou, a pod.
 2. Nadobúdanie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce podlieha vždy predchádzajúcemu schváleniu obecným zastupiteľstvom.
 3. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí v obstarávacej alebo nadobúdacej cene nad ..... €.

Čl. V

Prenechávanie majetku obce do nájmu

 1. Obec môže majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, zmluvne prenajať inej fyzickej alebo právnickej osobe v súlade s čl. II. týchto Zásad.
 2. Ustanovenia § 9a ods. 1 až 3 a 5 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. obec primerane uplatní aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, okrem:
  1. hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 €,
  2. nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci,
  3. prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
 3. Obec vedie prostredníctvom obecného úradu evidenciu o všetkých uzatvorených nájomných zmluvách týkajúcich sa majetku vo vlastníctve obce.

Čl. VI

Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce

 1. Prebytočným je majetok

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: