Input:

Zásady hospodárenia - priamy predaj majetku obce

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4 Zásady hospodárenia - priamy predaj majetku obce

JUDr. Renáta Považanová


Stiahnuť dokument

Obecné zastupiteľstvo, v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 9 ods. 1 písm. e) a ust. § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, určuje tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, časť: Priamy predaj majetku obce (ďalej len „Zásady“):

Čl. I

Základné ustanovenia

 1. Tieto zásady upravujú priamy predaj majetku obce do vlastníctva iných subjektov.

 2. Predmetom priameho predaja je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu majetku obce a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce alebo hnuteľný majetok obce.

 3. Obec ..........(ďalej len „obec“)je územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s týmto majetkom.

 4. Majetkom obce sú nehnuteľnosti a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce vrátane vecí, ktoré obec nadobudla vlastnou činnosťou alebo ktoré nadobudla do svojho vlastníctva prechodom z majetku štátu.

 5. Všetky orgány obce a právnické osoby založené alebo zriadené obcou sú povinné hospodáriť s týmto majetkom v záujme obce a jej obyvateľov, v prospech rozvoja obce, jej územia a tvorby a ochrany životného prostredia.

 6. Orgány obce a právnické osoby sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:

  1. udržiavať a užívať majetok,

  2. chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

  3. používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

  4. viesť majetok v predpísanej evidencii.

 7. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce je starosta obce.

 8. Právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

 9. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v obci:

  1. starostom,

  2. poslancom obecného zastupiteľstva,

  3. štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,

  4. prednostom obecného úradu,

  5. zamestnancom obce,

  6. hlavným kontrolórom,

  7. blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f).

 10. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 9 tohto článku Zásad; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.

Čl. II

Kompetencie pri priamom predaji majetku obce

 1. Oprávnenie nakladať s majetkom obce formou priameho predaja má obecné zastupiteľstvo.

 2. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha:

  1. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce s výnimkou prípadov, keď je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,

  2. prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,

  3. priamy predaj hnuteľného majetku obce, ktorého zostatková hodnota presahuje 3.500 eur.

Čl. III

Priamy predaj majetku obce

 1. Obec môže previesť vlastnícke právo k majetku obce priamym predajom na iný subjekt len odplatne.

 2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa majetok obce ponúka na priamy predaj, je cena stanovená znaleckým posudkom, okrem prípadov ktoré vyplývajú z platnej právnej úpravy.

 3. Darovanie majetku obce nie je prípustné, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

 4. Ak zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať:

  1. na základe obchodnej verejnej súťaže,

  2. dobrovoľnou dražbou alebo

  3. priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

 5. Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke a v regionálnej tlači.

 6. Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov.

 7. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40.000 eur.

 8. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou.

 9. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.

 10. O odovzdaní prevádzaného majetku je obec povinná spísať písomný protokol o odovzdaní a prevzatí majetku.

 11. Ustanovenia odsekov 4 až 9 a ustanovenia odsekov 9 a 10 článku I týchto Zásad sa nepoužijú pri prevode majetku obce:

  1. nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu,

  2. pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

  3. podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,

  4. hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500 eur,

  5. pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Čl. IV

Podmienky priameho predaja majetku obce a postup pri výbere cenovej ponuky

 1. Priamy predaj majetku obce začína zverejnením zámeru obce predať svoj majetok podľa predchádzajúceho článku týchto Zásad.

 2. Obecné zastupiteľstvo stanoví lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu majetku obce formou uznesenia.

 3. Obecný úrad určí termín obhliadky ponúkaného majetku obce na deň a hodinu, pričom túto informáciu zverejnení na úradnej tabuli v obci a internetovej stránke, a to v dostatočnom časovom predstihu.

 4. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku v písomnej forme. Ak záujemca podá viac ponúk, budú všetky z priameho predaja vylúčené.

 5. Záujemcovia môžu meniť, dopĺňať a vziať späť svoje ponuky do ukončenia lehoty na ich doručenie.

 6. Ponuky na odkúpenie majetku obce záujemcovia zasielajú v uzatvorenej obálke na adresu sídla obecného úradu s viditeľným označením “Neotvárať – priamy predaj majetku obce.”

 7. Podateľňa obecného úradu vyznačí na obálke dátum a čas jej doručenia.

 8. Povinné náležitosti ponuky na odkúpenie majetku obce sú:

  1. označenie záujemcu

   1. pri fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefonický kontakt,

   2. pri právnickej osobe – názov/obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, štatutárny zástupca, údaj o registri, v ktorom je právnická osoba zapísaná,

  2. označenie majetku obce,

  3. ponuku kúpnej ceny,

  4. vyhlásenie, že od obce kúpi majetok tak, ako stojí a leží za ním navrhnutú cenu vrátane nákladov za vypracovanie znaleckého posudku,

  5. dátum a podpis.

 9. V prípade, že ponuka nebude spĺňať náležitosti podľa predchádzajúceho odseku, bude pri vyhodnocovaní ponúk z priameho predaja vylúčená. Rovnako tak bude vylúčená aj ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk.

 10. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva, a to najneskôr v lehote do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty na doručovanie ponúk.

 11. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je výška kúpnej ceny ponúknutá záujemcom. Víťazným záujemcom sa stáva osoba, ktorá ponúkne najvyššiu cenu.

 12. V prípade, že


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: