dnes je 2.12.2021

Input:

Zásady hospodárenia - priamy predaj majetku obce

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4 Zásady hospodárenia - priamy predaj majetku obce

JUDr. Renáta Považanová


Stiahnuť dokument

Obecné zastupiteľstvo, v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 9 ods. 1 písm. e) a ust. § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, určuje tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, časť: Priamy predaj majetku obce (ďalej len „Zásady“):

Čl. I

Základné ustanovenia

  1. Tieto zásady upravujú priamy predaj majetku obce do vlastníctva iných subjektov.

  2. Predmetom priameho predaja je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu majetku obce a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce alebo hnuteľný majetok obce.

  3. Obec ..........(ďalej len „obec“)je územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených