dnes je 4.12.2023

Smernice pre obce
Produkt manažér

Vážení zákazníci,

Vítame Vás na našom portáli zaoberajúcim sa vzorovými smernicami a všeobecne záväznými nariadeniami pre obce. Naša online kniha slúži ako praktická pomôcka pre starostov, kontrolórov, zamestnancov obce alebo zodpovedné osoby v organizáciách zriadených obcou. Výhodou diela je možnosť stiahnutia každej smernice a všeobecne záväzného nariadenia s následnou možnosťou ich vyplnenia podľa Vašej potreby.

Obsah online knihy sa zameriava na viaceré dôležité oblasti ako napríklad: dane a účtovníctvo, organizačný poriadok, mzdová problematika a pracovné právo, BOZP a požiarna ochrana, odpady a environmentalistika, školy v pôsobnosti obce, správa majetku, verejné obstarávanie. Od 1.11.2023 vstúpila do platnosti novela zákona č. 138/1991 Slovenskej národnej rady o majetku obcí. Účelom tohto zákona je ustanoviť, ktoré veci z majetku Slovenskej republiky prechádzajú do vlastníctva obcí. Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa tohto zákona alebo ktoré nadobune obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

Online kniha reaguje na aktuálne legislatívne zmeny a Vaše požiadavky pravidelnou aktualizáciou a rozvíjaním jednotlivých kapitol online knihy. Smernice sú aktualizované v súvislosti s platnou legislatívou pre rok 2023/2024. V rámci obsahu máte aj prístup k súvisiacim právnym predpisom. V online knihe sa dočítate aktualizované VZN mesta o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác, o verejnom poriadku, o pešej zóne, o určení názvov ulíc v lokalite, o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v meste, o poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

S prianím príjemného čítania


Mgr. Zuzana Bližňáková
Odborná redaktorkaZákon o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. 7. 2022 na stiahnutie TU

(Dokument je dostupný po prihlásení)

Čo nájdete v online knihe?

 • Smernice pre obce z hľadiska účtovníctva: predovšetkým smernice súvisiace s vedením účtovníctva v obci a organizáciách, ktorých zriaďovateľom je obec. Smernice sa týkajú najmä oblastí spôsobu vedenia účtovníctva v obci a rozpočtovej organizácii, účtovného rozvrhu v obci, evidencie a spôsobu účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v obci, zásad tvorby použitia a účtovania tvorby opravných položiek v obci, zásad vedenia pokladne v obci, zásad účtovania nákladov a výnosov z časového rozlíšenia v obci, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska organizačného poriadku: Pre každú obec je nevyhnutné mať zadefinované opatrenia i z hľadiska organizačného poriadku, ktoré sa dotýkajú jednotlivých orgánov obce a i ich kompetencií. Práve dobre nastavený organizačný poriadok v obci alebo jej organizácii môže zabezpečiť bezchybné fungovanie celého aparátu obce. Smernice, ktoré sú spracované v online knihe sa dotýkajú najmä organizačných zmien, zásad odmeňovania poslancov, rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva, tvorby a evidencie interných predpisov, poriadku odmeňovania zamestnancov obce, finančnej kontroly a vybavovania sťažností a petícií podaných obci, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska mzdovej problematiky a pracovného práva: Problematika zamestnávania pracovníkov je komplexnou témou, ktorú je potrebné mať vzhľadom k neustále sa meniacim právnym predpisom dobre zabezpečenú i vzhľadom k tomu, že bez vypracovania kvalitných smerníc, môže dôjsť k rozporu pri riešení situácií v pracovnoprávnych vzťahoch. Z hľadiska smerníc mzdovej problematiky a pracovného práva sa jedná najmä o nastavenie odstupného a odchodného, postihu zamestnancov pri porušení pracovnej disciplíny, tvorbu systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov a ich rozvoja, vypracovanie zmlúv, poskytovanie a sprístupňovanie alebo zverejňovanie osobných údajov, stravovanie zamestnancov, evidencia, výdaj a používanie kľúčov, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska BOZP: Oblasť je spojená s činnosťou technika BOZP obce, so vznikom pracovného úrazu pracovníka verejnoprospešných prác v obci, požiarno-poplachovými smernicami obce, atď.
 • Smernice pre obce v súvislosti s pandémiou COVID-19 v rámci BOZP: v zmysle nariadení úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Smernice pre obce z hľadiska odpadov a environmentalistiky: V oblasti odpadov platí nová právna úprava, ktorá výrazným spôsobom zasiahla i problematiku obcí a ich organizácii v súvislosti s nakladaním s odpadmi. Ako upraviť VZN obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom?  Ako nastaviť nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi? Odpovede na tieto i ďalšie otázky sa dozviete v online knihe.
 • Smernice pre obce, ktoré sú zriaďovateľom školy: Školská jedáleň, úradné pečiatky či zriaďovacia listina MŠ alebo ZŠ to sú oblasti, ktoré Vás najčastejšie zaujímajú. Ako tieto smernice nastaviť, aby ich bolo možné správne aplikovať? V online knihe nájdete na túto, ale i ďalšie otázky, ktoré sú už zapracované v smerniciach odpoveď.
 • Smernice pre obce z hľadiska dokumentácie z oblasti revízií: Ako nastaviť celoročnú objednávku servisných služieb na kotle, tlakové nádoby atď.? Ako evidovať osobné ochranné pracovné prostriedky? Ako by mala vyzerať správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia? Odpovede na tieto, ale i ďalšie otázky získate v smerniciach v online knihe.
 • Smernice pre obce z hľadiska správy majetku: Spravovanie majetku je pre obce častokrát zložitou témou. Jedná sa predovšetkým o hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, nájmom majetku obce, predajom a nájmom nehnutelného majetku obce, prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce, atď. Vyhnúť sa nezrovnalostiam práve so správou majetku obce znamená mať k dispozícií dobre vypracované smernice.

Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

JUDr. Renáta Považanová
JUDr. Renáta Považanová

Už niekoľko rokov pôsobí v územnej samospráve. V rámci doterajšej praxe sa venovala predovšetkým občianskemu, obchodnému či správnemu právu, ako aj ďalším disciplínam práva v samospráve. Svoje skúsenosti prenáša do publikačnej činnosti v rámci ktorej venuje hlavne témam zameraným na územnú samosprávu, verejné obstarávanie a pracovné právo.

Ing. Tamara Paceková
Ing. Tamara Paceková

Je odborníčkou, ktorá sa dlhodobo špecializuje na problematiku revízií technických zariadení. Je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií na tému revízií technických zariadení. Aktuálne pôsobí ako odborníčka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na odbore ochrany práce. V rámci legislatívneho procesu v Slovenskej republike sa dlhoročne zúčastňuje na tvorbe právnych predpisov v oblasti bezpečnosti technických zariadení.

JUDr. Simona Laktišová
JUDr. Simona Laktišová

je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od roku 2013 vykonáva právnu prax a aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners. Publikuje príspevky najmä z oblasti verejnej správy, verejného obstarávania a školstva. 

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

Venuje sa témam z oblasti bezpečnosti technických systémov a bezpečnosti práce. V súčasnosti pôsobí ako republikový inšpektor ochrany práce OZ potravinárov a plní úlohy v oblasti BOZP na základe poverení KOZ SR.

Spokojní zákazníci online knihy

"On-line kniha nám veľmi pomohla, či už v oblasti účtovníctva, daňovníctva alebo miezd. Kniha je naozaj dobre spracovaná a hlavne aktuálna."
Barbora Z., Stará Turá


"Vaša publíkácia je po obsahovej stránke prehľadná. Veľmi ma zaujala aj možnosť položenia odbornej otázky v rámci odborného odpovedného servisu."
Stanislav P., Malinovo


"Nájdem tu všetky smernice z rôznych oblastí na jednom mieste. Oceňujem aj doplnenie smerníc v prípade, že zákazníkovi smernica chýba."
Rastislav H., Palárikovo

 
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV