dnes je 2.12.2021

Smernice pre obce
Produkt manažér

Vážení zákazníci,

Vítame Vás na našom portáli zaoberajúcim sa vzorovými smernicami a všeobecne záväznými nariadeniami pre obce. Naša online kniha slúži ako praktická pomôcka pre starostov, kontrolórov, zamestnancov obce alebo zodpovedné osoby v organizáciách zriadených obcou. Výhodou diela je možnosť stiahnutia každej smernice a všeobecne záväzného nariadenia s následnou možnosťou ich vyplnenia podľa Vašej potreby.

Obsah diela sa zameriava na viaceré dôležité oblasti ako napríklad: dane a účtovníctvo, organizačný poriadok, mzdová problematika, BOZP odpady a environmentalistika, škola zriedenou obcou alebo správa majetku. V rámci obsahu máte aj prístup k súvisiacim právnym predpisom.

Dielo reaguje na aktuálne legislatívne zmeny a Vaše požiadavky pravidelnou aktualizáciou a rozvíjaním jednotlivých kapitol knihy. Všetky smernice sú aktuálne pre rok 2021.

Novinka! 

Smernice na základe prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19.

POZOR! V rámci predplatného máte možnosť účasti na odbornom webinári otázok a odpovedí s odborníkom z praxe! 


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorkaZákon o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. 5. 2020 na stiahnutie TU

(Dokument je dostupný po prihlásení)

Čo nájdete v online knihe?

 • Smernice pre obce z hľadiska účtovníctva: predovšetkým smernice súvisiace s vedením účtovníctva v obci a organizáciách, ktorých zriaďovateľom je obec. Smernice sa týkajú najmä oblastí spôsobu vedenia účtovníctva v obci a rozpočtovej organizácii, účtovného rozvrhu v obci, evidencie a spôsobu účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v obci, zásad tvorby použitia a účtovania tvorby opravných položiek v obci, zásad vedenia pokladne v obci, zásad účtovania nákladov a výnosov z časového rozlíšenia v obci, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska organizačného poriadku: Pre každú obec je nevyhnutné mať zadefinované opatrenia i z hľadiska organizačného poriadku, ktoré sa dotýkajú jednotlivých orgánov obce a i ich kompetencií. Práve dobre nastavený organizačný poriadok v obci alebo jej organizácii môže zabezpečiť bezchybné fungovanie celého aparátu obce. Smernice, ktoré sú spracované v online knihe sa dotýkajú najmä organizačných zmien, zásad odmeňovania poslancov, rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva, tvorby a evidencie interných predpisov, poriadku odmeňovania zamestnancov obce, finančnej kontroly a vybavovania sťažností a petícií podaných obci, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska mzdovej problematiky a pracovného práva: Problematika zamestnávania pracovníkov je komplexnou témou, ktorú je potrebné mať vzhľadom k neustále sa meniacim právnym predpisom dobre zabezpečenú i vzhľadom k tomu, že bez vypracovania kvalitných smerníc, môže dôjsť k rozporu pri riešení situácií v pracovnoprávnych vzťahoch. Z hľadiska smerníc mzdovej problematiky a pracovného práva sa jedná najmä o nastavenie odstupného a odchodného, postihu zamestnancov pri porušení pracovnej disciplíny, tvorbu systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov a ich rozvoja, vypracovanie zmlúv, poskytovanie a sprístupňovanie alebo zverejňovanie osobných údajov, stravovanie zamestnancov, evidencia, výdaj a používanie kľúčov, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska BOZP: Oblasť je spojená s činnosťou technika BOZP obce, so vznikom pracovného úrazu pracovníka verejnoprospešných prác v obci, požiarno-poplachovými smernicami obce, atď.
 • Smernice pre obce v súvislosti s pandémiou COVID-19 v rámci BOZP: v zmysle nariadení úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Smernice pre obce z hľadiska odpadov a environmentalistiky: V oblasti odpadov platí nová právna úprava, ktorá výrazným spôsobom zasiahla i problematiku obcí a ich organizácii v súvislosti s nakladaním s odpadmi. Ako upraviť VZN obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom?  Ako nastaviť nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi? Odpovede na tieto i ďalšie otázky sa dozviete v online knihe.
 • Smernice pre obce, ktoré sú zriaďovateľom školy: Školská jedáleň, úradné pečiatky či zriaďovacia listina MŠ alebo ZŠ to sú oblasti, ktoré Vás najčastejšie zaujímajú. Ako tieto smernice nastaviť, aby ich bolo možné správne aplikovať? V online knihe nájdete na túto, ale i ďalšie otázky, ktoré sú už zapracované v smerniciach odpoveď.
 • Smernice pre obce z hľadiska dokumentácie z oblasti revízií: Ako nastaviť celoročnú objednávku servisných služieb na kotle, tlakové nádoby atď.? Ako evidovať osobné ochranné pracovné prostriedky? Ako by mala vyzerať správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia? Odpovede na tieto, ale i ďalšie otázky získate v smerniciach v online knihe.
 • Smernice pre obce z hľadiska správy majetku: Spravovanie majetku je pre obce častokrát zložitou témou. Jedná sa predovšetkým o hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, nájmom majetku obce, predajom a nájmom nehnutelného majetku obce, prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce, atď. Vyhnúť sa nezrovnalostiam práve so správou majetku obce znamená mať k dispozícií dobre vypracované smernice.

Čo je nové v online knihe?

Smernica k používaniu dezinfekcie počas pandémie COVID-19

Smernica k dodržiavaniu bezpečných odstupov počas pandémie COVID-19

Čestné vyhlásenie zamestnanca o tom, že nenavštívil za posledných 14 dní rizikové krajiny počas pandémie COVID-19

Postup pri meraní telesnej teploty v súvislosti s pandémiou COVID-19 a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe do priemyselných podnikov

Povinnosti zamestnancov a prijaté opatrenia zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou COVID-19

Povinnosť nosenia rúška na pracovisku počas pandémie COVID-19

Test na alkohol dychovou skúškou počas pandémie COVID-19

Záznam o oboznámení zamestnancov o BOZP

Smernica ku školeniam BOZP

Smernica upravujúca tematický rozsah školenia zamestnancov (pracovníkov) o BOZP - technické zariadenia

Smernica určujúca osnovu školenia pre novoprijatých zamestnancov (pracovníkov) o BOZP na technických zariadeniach

Smernica o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomoci

Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom

Smernica určujúca zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám

Smernica o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Smernica o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

Smernica na zaistenie bezpečnosti pri poľnohospodárskej práci

Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

JUDr. Renáta Považanová
JUDr. Renáta Považanová

Už niekoľko rokov pôsobí v územnej samospráve. V rámci doterajšej praxe sa venovala predovšetkým občianskemu, obchodnému či správnemu právu, ako aj ďalším disciplínam práva v samospráve. Svoje skúsenosti prenáša do publikačnej činnosti v rámci ktorej venuje hlavne témam zameraným na územnú samosprávu, verejné obstarávanie a pracovné právo.

Ing. Tamara Paceková
Ing. Tamara Paceková

Je odborníčkou, ktorá sa dlhodobo špecializuje na problematiku revízií technických zariadení. Je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií na tému revízií technických zariadení. Aktuálne pôsobí ako odborníčka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na odbore ochrany práce. V rámci legislatívneho procesu v Slovenskej republike sa dlhoročne zúčastňuje na tvorbe právnych predpisov v oblasti bezpečnosti technických zariadení.

JUDr. Simona Laktišová
JUDr. Simona Laktišová

je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od roku 2013 vykonáva právnu prax a aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners. Publikuje príspevky najmä z oblasti verejnej správy, verejného obstarávania a školstva. 

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

Venuje sa témam z oblasti bezpečnosti technických systémov a bezpečnosti práce. V súčasnosti pôsobí ako republikový inšpektor ochrany práce OZ potravinárov a plní úlohy v oblasti BOZP na základe poverení KOZ SR.

Spokojní zákazníci online knihy

"On-line kniha nám veľmi pomohla, či už v oblasti účtovníctva, daňovníctva alebo miezd. Kniha je naozaj dobre spracovaná a hlavne aktuálna."
Barbora Z., Stará Turá


"Vaša publíkácia je po obsahovej stránke prehľadná. Veľmi ma zaujala aj možnosť položenia odbornej otázky v rámci odborného odpovedného servisu."
Stanislav P., Malinovo


"Nájdem tu všetky smernice z rôznych oblastí na jednom mieste. Oceňujem aj doplnenie smerníc v prípade, že zákazníkovi smernica chýba."
Rastislav H., Palárikovo

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Lektor: Ing. Roman Juráš

Dátum: 10.12.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 16.12.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2021 - Daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV