Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Na čo si dať pozor v rámci obliekania na videokonferencie

Lektor: Sandra Brožová

Dátum: 30.11.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Zmeny v odpadovom hospodárstve pre obce v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 1.12.2020

Čas konania: 13:00 - 14:30

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

Vážení zákazníci,

Vítame Vás na našom portáli zaoberajúcim sa vzorovými smernicamiVZN pre obce. Naša online kniha slúži ako praktická pomôcka pre starostov, kontrolórov, zamestnancov obce alebo zodpovedné osoby v organizáciách zriadených obcou. Výhodou diela je možnosť stiahnutia každej smernice a VZN s následnou možnosťou ich vyplnenia podľa Vašej potreby.

Obsah diela sa zameriava na viaceré dôležité oblasti ako napríklad: dane a účtovníctvo, organizačný poriadok, mzdová problematika, BOZP odpady a environmentalistika, škola zriedenou obcou alebo správa majetku. V rámci obsahu máte aj prístup k súvisiacim právnym predpisom.

POZOR! V rámci predplatného máte možnosť účasti na odbornom webinári otázok a odpovedí s odborníkom z praxe! Každý týždeň realizujeme webinár otázok a odpovedí na vybranú tému a počas COVID-19 i webinár otázok a odpovedí na tému: Povinnosti obcí počas COVID-19!

Dielo reaguje na aktuálne legislatívne zmeny a Vaše požiadavky pravidelnou aktualizáciou a rozvíjaním jednotlivých kapitol knihy. Všetky smernice sú aktuálne pre rok 2020.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorkaČo nájdete v online knihe?

 • Smernice pre obce z hľadiska účtovníctva: predovšetkým smernice súvisiace s vedením účtovníctva v obci a organizáciách, ktorých zriaďovateľom je obec. Smernice sa týkajú najmä oblastí spôsobu vedenia účtovníctva v obci a rozpočtovej organizácii, účtovného rozvrhu v obci, evidencie a spôsobu účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v obci, zásad tvorby použitia a účtovania tvorby opravných položiek v obci, zásad vedenia pokladne v obci, zásad účtovania nákladov a výnosov z časového rozlíšenia v obci, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska organizačného poriadku: Pre každú obec je nevyhnutné mať zadefinované opatrenia i z hľadiska organizačného poriadku, ktoré sa dotýkajú jednotlivých orgánov obce a i ich kompetencií. Práve dobre nastavený organizačný poriadok v obci alebo jej organizácii môže zabezpečiť bezchybné fungovanie celého aparátu obce. Smernice, ktoré sú spracované v online knihe sa dotýkajú najmä organizačných zmien, zásad odmeňovania poslancov, rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva, tvorby a evidencie interných predpisov, poriadku odmeňovania zamestnancov obce, finančnej kontroly a vybavovania sťažností a petícií podaných obci, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska mzdovej problematiky a pracovného práva: Problematika zamestnávania pracovníkov je komplexnou témou, ktorú je potrebné mať vzhľadom k neustále sa meniacim právnym predpisom dobre zabezpečenú i vzhľadom k tomu, že bez vypracovania kvalitných smerníc, môže dôjsť k rozporu pri riešení situácií v pracovnoprávnych vzťahoch. Z hľadiska smerníc mzdovej problematiky a pracovného práva sa jedná najmä o nastavenie odstupného a odchodného, postihu zamestnancov pri porušení pracovnej disciplíny, tvorbu systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov a ich rozvoja, vypracovanie zmlúv, poskytovanie a sprístupňovanie alebo zverejňovanie osobných údajov, stravovanie zamestnancov, evidencia, výdaj a používanie kľúčov, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska BOZP: Oblasť je spojená s činnosťou technika BOZP obce, so vznikom pracovného úrazu pracovníka verejnoprospešných prác v obci, požiarno-poplachovými smernicami obce, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska odpadov a environmentalistiky: V oblasti odpadov platí nová právna úprava, ktorá výrazným spôsobom zasiahla i problematiku obcí a ich organizácii v súvislosti s nakladaním s odpadmi. Ako upraviť VZN obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom?  Ako nastaviť nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi? Odpovede na tieto i ďalšie otázky sa dozviete v online knihe.
 • Smernice pre obce, ktoré sú zriaďovateľom školy: Školská jedáleň, úradné pečiatky či zriaďovacia listina MŠ alebo ZŠ to sú oblasti, ktoré Vás najčastejšie zaujímajú. Ako tieto smernice nastaviť, aby ich bolo možné správne aplikovať? V online knihe nájdete na túto, ale i ďalšie otázky, ktoré sú už zapracované v smerniciach odpoveď.
 • Smernice pre obce z hľadiska dokumentácie z oblasti revízií: Ako nastaviť celoročnú objednávku servisných služieb na kotle, tlakové nádoby atď.? Ako evidovať osobné ochranné pracovné prostriedky? Ako by mala vyzerať správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia? Odpovede na tieto, ale i ďalšie otázky získate v smerniciach v online knihe.
 • Smernice pre obce z hľadiska správy majetku: Spravovanie majetku je pre obce častokrát zložitou témou. Jedná sa predovšetkým o hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, nájmom majetku obce, predajom a nájmom nehnutelného majetku obce, prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce, atď. Vyhnúť sa nezrovnalostiam práve so správou majetku obce znamená mať k dispozícií dobre vypracované smernice.

Čo je nové v online knihe?

Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

JUDr. Renáta Považanová

Už niekoľko rokov pôsobí v územnej samospráve. V rámci doterajšej praxe sa venovala predovšetkým občianskemu, obchodnému či správnemu právu, ako aj ďalším disciplínam práva v samospráve. Svoje skúsenosti prenáša do publikačnej činnosti v rámci ktorej venuje hlavne témam zameraným na územnú samosprávu, verejné obstarávanie a pracovné právo.Ing. Tamara Paceková


Odborníčka v legislatíve technických zariadení. Dlhoročné skúsenosti z praxe prednáša aj ako lektorka na odborných seminároch a konferenciách.
JUDr. Simona Laktišová

Je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od roku 2013 vykonáva prax advokátskej koncipientky a aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners. Publikuje príspevky najmä z oblasti verejnej správy, verejného obstarávania a školstva.
Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

Venuje sa témam z oblasti bezpečnosti technických systémov a bezpečnosti práce. V súčasnosti pôsobí ako republikový inšpektor ochrany práce OZ potravinárov a plní úlohy v oblasti BOZP na základe poverení KOZ SR.
OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"On-line kniha nám veľmi pomohla, či už v oblasti účtovníctva, daňovníctva alebo miezd. Kniha je naozaj dobre spracovaná a hlavne aktuálna."
Barbora Z., Stará Turá


"Vaša publíkácia je po obsahovej stránke prehľadná. Veľmi ma zaujala aj možnosť položenia odbornej otázky v rámci odborného odpovedného servisu."
Stanislav P., Malinovo


"Nájdem tu všetky smernice z rôznych oblastí na jednom mieste. Oceňujem aj doplnenie smerníc v prípade, že zákazníkovi smernica chýba."
Rastislav H., Palárikovo

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: