Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

Produkt manažér

Vážení zákazníci,

Vitajte na našom portáli zaoberajúcim smernicami pre obce. Online kniha slúži ako praktická pomôcka pre starostov, kontrolórov, zamestnancov obce alebo pre zodpovedné osoby v rámci organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec. Dielo obsahuje vypracované vzorové smernice, Všeobecné záväzné nariadenia a vzory, ktoré si môžete stiahnuť a pohodlne vyplniť  ako budete potrebovať.

Obsah diela je orientovaný na viaceré dôležité oblasti, ako napríklad: organizačný poriadku obce, dane a účtovníctvo obce, mzdová problematika, pracovné právo, environmentalistika a odpady, BOZP, školstvo, kde zriaďovateľom je obec až po oblasť dokumentácie obce v oblasti revízií a elektro. Zároveň máte možnosť pracovať aj s 24-hodín denne aktualizovanými vybranými právnymi predpismi.

Dielo pravidelnou aktualizáciou reaguje nielen na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj ďalej vhodným spôsobom rozvíja jednotlivé kapitoly knihy  a obohacuje  jej obsah.


Ing. Maroš Lônčík
Odborný redaktorČo nájdete v online knihe?

 • Smernice pre obce z hľadiska účtovníctva: predovšetkým smernice súvisiace s vedením účtovníctva v obci a organizáciách, ktorých zriaďovateľom je obec. Smernice sa týkajú najmä oblastí spôsobu vedenia účtovníctva v obci a rozpočtovej organizácii, účtovného rozvrhu v obci, evidencie a spôsobu účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v obci, zásad tvorby použitia a účtovania tvorby opravných položiek v obci, zásad vedenia pokladne v obci, zásad účtovania nákladov a výnosov z časového rozlíšenia v obci, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska organizačného poriadku: Pre každú obec je nevyhnutné mať zadefinované opatrenia i z hľadiska organizačného poriadku, ktoré sa dotýkajú jednotlivých orgánov obce a i ich kompetencií. Práve dobre nastavený organizačný poriadok v obci alebo jej organizácii môže zabezpečiť bezchybné fungovanie celého aparátu obce. Smernice, ktoré sú spracované v online knihe sa dotýkajú najmä organizačných zmien, zásad odmeňovania poslancov, rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva, tvorby a evidencie interných predpisov, poriadku odmeňovania zamestnancov obce, finančnej kontroly a vybavovania sťažností a petícií podaných obci, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska mzdovej problematiky a pracovného práva: Problematika zamestnávania pracovníkov je komplexnou témou, ktorú je potrebné mať vzhľadom k neustále sa meniacim právnym predpisom dobre zabezpečenú i vzhľadom k tomu, že bez vypracovania kvalitných smerníc, môže dôjsť k rozporu pri riešení situácií v pracovnoprávnych vzťahoch. Z hľadiska smerníc mzdovej problematiky a pracovného práva sa jedná najmä o nastavenie odstupného a odchodného, postihu zamestnancov pri porušení pracovnej disciplíny, tvorbu systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov a ich rozvoja, vypracovanie zmlúv, poskytovanie a sprístupňovanie alebo zverejňovanie osobných údajov, stravovanie zamestnancov, evidencia, výdaj a používanie kľúčov, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska BOZP: Oblasť je spojená s činnosťou technika BOZP obce, so vznikom pracovného úrazu pracovníka verejnoprospešných prác v obci, požiarno-poplachovými smernicami obce, atď.
 • Smernice pre obce z hľadiska odpadov a environmentalistiky: V oblasti odpadov platí nová právna úprava, ktorá výrazným spôsobom zasiahla i problematiku obcí a ich organizácii v súvislosti s nakladaním s odpadmi. Ako upraviť VZN obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom?  Ako nastaviť nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi? Odpovede na tieto i ďalšie otázky sa dozviete v online knihe.
 • Smernice pre obce, ktoré sú zriaďovateľom školy: Školská jedáleň, úradné pečiatky či zriaďovacia listina MŠ alebo ZŠ to sú oblasti, ktoré Vás najčastejšie zaujímajú. Ako tieto smernice nastaviť, aby ich bolo možné správne aplikovať? V online knihe nájdete na túto, ale i ďalšie otázky, ktoré sú už zapracované v smerniciach odpoveď.
 • Smernice pre obce z hľadiska dokumentácie z oblasti revízií: Ako nastaviť celoročnú objednávku servisných služieb na kotle, tlakové nádoby atď.? Ako evidovať osobné ochranné pracovné prostriedky? Ako by mala vyzerať správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia? Odpovede na tieto, ale i ďalšie otázky získate v smerniciach v online knihe.
 • Smernice pre obce z hľadiska správy majetku: Spravovanie majetku je pre obce častokrát zložitou témou. Jedná sa predovšetkým o hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, nájmom majetku obce, predajom a nájmom nehnutelného majetku obce, prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce, atď. Vyhnúť sa nezrovnalostiam práve so správou majetku obce znamená mať k dispozícií dobre vypracované smernice.

Čo je nové v online knihe?

Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

JUDr. Renáta Považanová

Už niekoľko rokov pôsobí v územnej samospráve. V rámci doterajšej praxe sa venovala predovšetkým občianskemu, obchodnému či správnemu právu, ako aj ďalším disciplínam práva v samospráve. Svoje skúsenosti prenáša do publikačnej činnosti v rámci ktorej venuje hlavne témam zameraným na územnú samosprávu, verejné obstarávanie a pracovné právo.Ing. Tamara Paceková


Odborníčka v legislatíve technických zariadení. Dlhoročné skúsenosti z praxe prednáša aj ako lektorka na odborných seminároch a konferenciách.
JUDr. Simona Laktišová

Je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od roku 2013 vykonáva prax advokátskej koncipientky a aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners. Publikuje príspevky najmä z oblasti verejnej správy, verejného obstarávania a školstva.
Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

Venuje sa témam z oblasti bezpečnosti technických systémov a bezpečnosti práce. V súčasnosti pôsobí ako republikový inšpektor ochrany práce OZ potravinárov a plní úlohy v oblasti BOZP na základe poverení KOZ SR.
OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"On-line kniha nám veľmi pomohla, či už v oblasti účtovníctva, daňovníctva alebo miezd. Kniha je naozaj dobre spracovaná a hlavne aktuálna."
Barbora Z., Stará Turá


"Vaša publíkácia je po obsahovej stránke prehľadná. Veľmi ma zaujala aj možnosť položenia odbornej otázky v rámci odborného odpovedného servisu."
Stanislav P., Malinovo


"Nájdem tu všetky smernice z rôznych oblastí na jednom mieste. Oceňujem aj doplnenie smerníc v prípade, že zákazníkovi smernica chýba."
Rastislav H., Palárikovo

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: